Kompetenciamérésre alapozott fejlesztés az óvodánkban

A jövőben szükségessé válik a hazai köznevelési gyakorlatban történő módosítás olyan irányba, ahol a hangsúly az alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztésére tevődik át. Csak így válhat képessé valaki egész életen át tartó tanulásra. A kompetencia latin eredetű szó, alkalmasságot, ügyességet fejez ki.  Az ismeret, képesség, attitűd szorosan összefonódó, egymástól el nem választható egysége.

Fejlesztésünk célja az ismeretközpontú nevelés a kompetenciára, az ismeret, attitűd, képesség hármas egységére helyezi a hangsúlyt. A gyermek életkori sajátosságai, fejlettsége az elsődleges tényező.

Óvoda iskola átmenet

Az átmenetek rendszerének felállításával az óvoda részéről olyan lehetőséget kínál, melyeket, majdnem teljesen vagy kis átalakítással átvehetnek az iskolák. Az óvoda a maga részéről megteszi az átmenet megkönnyítéséhez vezető szemléleti és módszertani kezdő lépéseket.

Integráció, inklúzió, differenciálás

Elsősorban az inklúzión alapuló szemléletről van szó, amely azt a befogadó pedagógiát jelenti, amely szerint: mindenki más, a teljesen „átlagos” gyerek is. Ezt pedig a differenciált bánásmóddal lehet a gyakorlat síkjára vinni. Több szinten és több úton elérhető célokat fogalmazunk meg, a feladatok és módszertani elemek, szorosan a gyerek fejlődését nyomon követik. A valódi tudás az, amit a gyermek maga fejt meg, cselekvésen keresztül sajátít el, majd képes alkalmazni képességei, készségei által. Ennek érdekében fontos, hogy minél több tapasztalathoz jusson, élményeket éljen át, és természetes kíváncsiságát kielégítse. Ezért a játékba integrált önkéntes és cselekvéses tanulás az óvodai tanulás útja. Az óvodában komplex nevelés folyik. A nevelési területek elméletileg differenciáltak, elkülönültek, a gyakorlatban azonban a tárgyi koncentráció elvének megfelelően egységet alkotnak.

A nevelési cél a gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság ébrentartása és kielégítése, a kreativitás előtérbe helyezése és a kompetenciaérzés kialakítása, fenntartása. Egyéni, differenciált bánásmód szükséges a személyes, bensőséges kapcsolat kialakításához, amely minden gyermeket megillet

Játék, érzelmi és erkölcsi nevelés

A gyermeknek joga van ahhoz, hogy megkapja a neki megfelelő gondoskodást és nevelést. Olyan rugalmas rendszerben fejlődhessen, amely igazodik egyéni szükségleteihez, életkori és egyéni sajátosságaihoz, fejlődési üteméhez. Óvodás életkorban a gyermek legelemibb pszichikus szükséglete, létformája a játék. A játékon keresztül tapasztalja meg a körülötte lévő világ sokszínűségét, szerzi ismereteit, tanul, örömökhöz, sikerélményhez jut. A játék a gyermek számára a legfőbb élményforrás, ugyanakkor a személyiség fejlesztésének színtere, a tanulás, a készség- és képességfejlesztés leghatékonyabb módja. A dicséretekkel pedig életre szóló nyomokat hagyhatunk a lelkükben.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]