Házirend

HÁZIREND

KIPP-KOPP ÓVODA

A dokumentum jogszabályi háttere:

 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a
 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 • 1997. évi XXXI. tv. a Gyermek védelemről és gyámügyi igazgatásról
 • Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet
 1. Bevezetés:

 

Minden    gyermeknek    joga     van    ahhoz,    hogy    életkorának,     képességeinek, személyiségének, adottságainak megfelelően részt vehessen az „egyetemes embernevelésben”

A család, nevelői intézmény, szűkebb és tágabb környezet, a felnőttek feladata pedig a teljes körű lehetőségek biztosítása ehhez.

Intézményünk alapfeladata az ép gyermekek óvodai nevelése, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált és szegregált formában történt ellátása, fejlesztése, pedagógiai szakszolgálat működtetése.

1.1. A zirend célja:

A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes muködését, a nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a gyerekek közösségi életének megszervezését.

1.2.A Házirend hatálya:

Szabályai kiterjednek a székhelyen: (1225 Budapest, Nagytétényi út 67 ) és a telephelyen (2030 Érd, Áfonya u. 12.) az óvodával jogviszonyban álló minden személyre, gyermekre, az intézményhasználók teljes körére.

E szabályzat kiterjed a helyi Pedagógiai Program megvalósítását szolgáló óvoda területén, és az azokon kívül megtartandó programokra, tevékenységekre.

1.3. A Házirend elfogadása:

A Házirendet az óvodavezető készíti el, a Szülői Szervezet véleményezi, majd a Nevelőtestület döntési jóváhagyásával válik érvényessé. A Házirendet elfogadásakor, illetve módosításakor a Szülők számára ki kell hirdetni, meg kell ismertetni, hozzáférhetővé kell tenni. A házirendet nyilvánosságra kell hozni, és beiratkozáskor, illetve érdemi változás esetén át kell adni a szülőnek.

1.4. A Házirend tartalma:

Az óvoda házirendje tartalmazza a gyermeki és a szülői jogok és kötelességek gyakorlásának módját, valamint az óvoda munkarendjével, pedagógiai munkájával kapcsolatos rendelkezéseket. Továbbá tartalmazza a gyermekek napirendjét, a foglalkozások rendjét, az óvoda helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei használatának, valamint az étkezési térítési díj fizetésének rendjét.

1.5.A Házirend érvényessége:

A házirend felülvizsgálata legalább kétévente szükségessé válik, még akkor is, ha erre nincs központi, illetve felsőbb rendelkezés. Az óvoda vezetőségének át kell tekintenie az éppen érvényes szabályzatot abból a szempontból, hogy megfelel-e a hatályos jogszabályi előírásoknak, érvényesülnek-e az előírásai, eleget tesz-e az intézmény által kitűzött szabályozási célnak.

1.6. A házirend nyilvánossá tétele:

Aházirendelőírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (szülőknek, valamint azóvoda alkalmazottainak) meg kell ismernie. A Házirend egy példányát beiratkozáskor a szülő elektronikus úton megkapja.

A házirend egy-egy példánya megtekinthető

 1. az óvoda könyvtárában;
 2. az óvoda nevelői szobájában; 3. az óvoda vezetőjénél
 3. a telephely vezetőjénél, 5. az óvoda honlapján

A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől, a tagóvoda vezetőjétől, valamint az óvónőtől a szülői értekezleteken, fogadóórákon.

 1. Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje

A gyermek óvodai felvételének feltételei a következők:

–     a szülők és óvodavezetés előzetes megbeszélése, óvodai felvételi naplóba történő bejegyzés

–     a szülők felvételi tájékoztató szülői értekezleten való részvétele – itt megismerkednek az intézmény Szabályzati Rendszerével

–     a házirend megismerése

–     ehhez kapcsolódó szabályzatok elfogadása –      részletes adatlap kitöltése

–     az évkezdést megelőző térítési kötelezettségek rendezése

–     egy hetesnél nem régebbi orvosi igazolás arról, hogy a gyermek egészséges –      szakértői véleményben az intézmény legyen kijelölve (szeptember 30-ig)

–     a szobatisztaság hiánya nem kizáró ok, azonban a továbbhaladás feltétele, a szakemberekkel együttműködve a minél előbbi szobatisztaságra szoktatás.

Óvodába járási kötelezettség:

–     A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

 1. A nevelési év rendje

A fenntartó döntési jogköre az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározása

–     Anevelési év– amennyiben aminisztériummáskéntnem rendelkezik – minden év szeptember 1-jétől, a következő év augusztus 31-ig tart.

–     Az óvoda jelentős létszámcsökkenés esetén csoportösszevonással üzemel. Összevonáskor az optimális csoportlétszámot és a nevelés folyamatosságának biztosítását helyezzük előtérbe.

Nyári tábor: Június végétől augusztus 20-ig kb. 7 héten át tart. Ekkor 7-17 óráig van nyitva az óvoda. Programja és pontos ideje májusban kerül a szülők és érdeklődők kezébe.

Nyári zárás (pontos ideje szeptemberben kerül ismertetésre): Június közepén két hét, valamint augusztus utolsó két hete

–     Az óvoda szakmai és szervezeti feladatainak megoldására a törvény által biztosított nevelés nélküli munkanapok (évente maximum 5 nap) időpontját és felhasználását az éves munkaterv tartalmazza, melyről szeptemberben tájékoztatást adunk. Ezeken a napokon az óvoda zárva tart.

3.1. Az óvoda heti rendje, napirendje

Az óvoda nyitva tartása: minden nap 7-17 óráig; Nyári tábor alatt: 7 – 17 óráig.

A bejárati ajtó beléptető rendszerét 7 órakor élesítjük és 17 órakor lekapcsoljuk, így 7 óra előtt és 17 óra után nincs lehetőség az épületbe való bejutásra.

A telephelyen 7 óra előtt az aznapi szükséges előkészületek, 17 óra után takarítási munkálatok zajlanak.

A gyermekek beérkezése az óvodába: 8 óráig. Az esetleges késés okát be jelenteni az intézménynek.

A szülő (aki hozza) átöltözteti a gyermeket és a pedagógus „kezébe” adja át. Egyedül tilos beengedni a gyermeket az óvodába, illetve a helyiségekbe.

A bejárati ajtó beléptető rendszerét kizárólag csak a szülő, kísérő használhatja! (Kérjük, a gyerekek ne üssék be a kódot.) A telephelyen a kapu zárját csak felnőtt nyithatja-zárhatja, ne engedjék a gyermekeket felmászni, és kérjük minden esetben zárják be maguk után!

A napirend biztosítja a gyermek gazdag, változatos tevékenységét, az aktív és passzív pihenés életkornak és egyéni szükségletének megfelelő váltakozását. Napirend:

–     8.00 – 8.30 beszélgetés

–     8.30 – 9.00 reggeli/mese-vers, anyanyelvi nevelés – 9.00 – 9.30 mese-vers, anyanyelvi nevelés / reggeli

–     9.00 – 12.00 egyéni – kiscsoportos – csoportos óvodai, egyéni foglalkozások, játék, levegőzés

–     12.00 – 12.30 ebéd

–     12.30 – 13.00 tisztálkodás, fogmosás –     13.00 – 15.00 alvás, csendes pihenő

–     15.00 – 17.00 uzsonna, játék, levegőzés

3.2. Általános szabályok:

 • Gyógyszert nem adunk be a gyermekeknek! Csak a rendszeresen szedett, orvosi előírás szerinti gyógyszert, melyet mindig ugyanaz a felnőtt adagol.
 • Külső terápiák alóli felmentés – melyre szeptemberben jelentkezett a szülő -csak orvosi javaslat alapján lehetséges.
 • A gyermek jelét (vagy nevét) kötelező minden ruhájába, cipőjébe jól láthatóan belerajzolni (beleírni.)
 • A gyermekeknek játékot nem szabad behozni az intézménybe, behozott játékokért nem tudunk felelősséget vállalni.
 • Kérjük, mindig az évszaknak és az időjárásnak megfelelő ruhát adjanak a gyermekre, és kellő mennyiségű váltás ruhát biztosítsanak a szekrényekben.
 • A csoportban történő átadás előtt kérjük minden esetben öltöztessék át gyermeküket!
 • A mozgásterápiákhoz mindig külön tornafelszerelés szükséges tornazsákba elkülönítve.
 • Gondoskodjanak a gyermekeknek kinti, udvari játszóruháról és megfelelő mennyiségű váltóruháról is.
 • A gyermekek elvitele az óvodából: csak a szülőnek és az általa írásban megjelölt személynek adható át a gyermek 15 óra után. Amennyiben ebéd után szeretnék elvinni a kicsit, az előzetes megbeszélés szerint 13 óráig érte kell jönni, mert utána lefektetjük. A szülő (aki elviszi) csak a kicsiket felügyelő szakember „kezéből” veheti át a gyermeket!
 • 17 órakor a szülőknek és a gyermekeknek el kell hagyniuk az óvoda területét. Ellenkező esetben akadályozzák a Kormányhivatal és más hivatalos szervek által kiadott – az intézmény számára kötelező – higiéniai szabályok betartását. Ezek elmulasztása nagyon komoly anyagi büntetést von maga után.
 • Amennyiben a szülő előre jelzi nyitva tartás előtti és/vagy utáni érkezését – rendszeresség esetén igazolással rendelkezik – külön díjazásért igazodunk hosszú munkarendjéhez

 

 1. Az óvodai elhelyezés megszűnése és a beiskolázás eljárásrendje

4.1. Megszűnik az óvodai elhelyezés ha

–     a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján

–     a szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad, a bejelentésben megjelölt napon

–     a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján

–     a gyermeket nem vették fel az iskolába, annak a nevelési évnek az utolsó napján, amelyben a nyolcadik életévét betölti

4.2. Beiskolázás eljárásrendje

Az óvoda a tanköteles életkorba lépéskor, a gyermek fejlettségével kapcsolatban:

 • Igazolja, hogy a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget. § Javasolja a gyermek részvételét további egy évig óvodai nevelésben.
 • Javasolja részvételét a Nevelési Tanácsadó vizsgálatán. § Javasolja a Szakértői Bizottság vizsgálatát.

Az „Óvodai szakvélemény” – egyeztetése a szülővel minden esetben megtörténik. Szakértői Bizottság szakvéleménye a sajátos nevelési igényű gyermek esetében a megfelelő iskola típus kiválasztásához szükséges.

A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettségét, legkorábban abban a naptári évben, amelyben a 6. életévét augusztus 31. napjáig betölti megkezdi a tankötelezettség teljesítését.

 1. A gyermekek távolmaradásával kapcsolatos szabályok

A mulasztást igazoltnak tekintjük, ha a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét nem viszi óvodába.

A kötelező óvodáztatás miatt már 3 éves kor felett is kötelező a mulasztás orvosi igazolása, nem elegendő az „Egészséges, közösségbe mehet” papír. Három napot meghaladó hiányzáskor minden esetben kérjük igazolni, hogy a gyermek egészséges (kivéve a szüneteket követő óvodakezdést, vagy előre bejelentett elutazást). Hasmenés, kiütések, egyéb furcsa tünetek után kötelező az orvosi igazolás. Ennek eldöntése az óvoda szakembereinek hatáskörébe tartozik, melyet az óvoda gyermekorvosával a Kormányhivatal szakembereivel konzultálva hoznak meg. Betegséget, lázas állapotot követően (főként, ha ezt az óvodában észleljük, és a kisgyermeket hazaküldjük) kizárólag „Egészséges, közösségbe mehet” igazolással vesszük át legközelebb a gyermeket.

Az óvodából való távolmaradás igazolatlannak minősül, ha a szülő gyermeke óvodából való távolmaradását nem igazolja.

Az intézményvezető két alkalommal írásban figyelmezteti a szülőt.

10 napnál több igazolatlan mulasztás esetén az intézményvezető értesíti a lakóhely szerint illetékes jegyzőt, valamint a gyermekjóléti szolgálatot.

 1. A szülőket terhelő fizetési kötelezettségek

–     Térítési díjak, egyéb kötelezettségek befizetése: minden hónap második keddi és szerdai napján a következő hónapra. Jóváírás a második hónapban. A késett befizetéseknél, késedelmi kamatot számolunk fel. A telephelyen a befizetések minden hónap második csütörtöki napján esedékesek.

–     Az óvodai foglalkozások, a szakértői véleményben megállapított sajátos nevelési szükséglet törvényben meghatározott egyéni fejlesztési óraszáma ingyenes.

–     Az étkezés, külső (HRG, gyógylovaglás) terápiák, busz igénybevétele, egész napos szakellátás (gyógypedagógus, logopédus, konduktor, speciális mozgásterapeuták felügyelete, munkája.), kirándulások továbbszámlázás, adomány – gyűjtés, önkormányzati támogatás formájában kerülnek rendezésre.

–     A külső terápiák csomagáraiból csak hosszabb (2 hét, vagy azt meghaladó) hiányzás esetén van lehetőség jóváírásra.

–     Térítési     díjak      visszafizetése:      jóváírás      formájában,     vagy     kiadási pénztárbizonylaton készpénzben.

Étkezés: napi háromszor történik, egyszer meleg étel az óvoda tálalókonyhájából a HACCP szigorúan ellenőrzött szabályzati rendszere szerint.

Szülő által hozott élelmet csak a szakorvosi diagnózissal rendelkező gyermeknek adunk. Az orvosi tájékoztatón fel kell tüntetni a diéta mikéntjét és határidejét, a kontroll időpontját.

Étkezés lemondása: minden nap 9 óráig a következő naptól, kizárólag az óvoda telefonszámán (06-1-2073938), nyitvatartási időben, hétköznap 7-17 óra között, vagy személyesen az irodában. A telephelyen 8 óráig a következő naptól, a 06 30 957 9430-as telefonszámon

Ingyenes étkezés esetén a lemondás elmaradása teljes áru étkezés befizetését vonja maga után!

Élelmet, innivalót TILOS behozni az óvoda egész területére! Kivételek e szabály alól a születésnapok, névnapok, közös szülői – óvodai rendezvények (de otthon készített élelmiszer ilyenkor sem hozható be).

 1. Kapcsolattartás

7.1. Külső partnerek:

vizsgáló intézmények szakemberei, orvosok, pszichológusok, nyelvészek, főiskolai hallgatók

Társintézmények:    óvodák, iskolák, önkormányzatok,    szakértői bizottságok, adományozók, Országos Egészségbiztosítás Pénztár, Alapítványi és Magániskolák Egyesülete, Független Pedagógiai Intézet, Nevelési tanácsadók, Korai Fejlesztő Központ.

7.2. Kapcsolattartás szülők és szakemberek között:

–     szülői értekezlet: évente háromszor év elején, félévkor, júniusban új gyermekek és Szabadidős Nyári Táborban résztvevők számára az óvoda nyitvatartási idején kívül, este 18 órától (gyermekfelügyelet nincs)

–     szülőcsoportos        előadások:        megbeszélés        szerint,        alkalmanként (gyermekfelügyelet van)

–     csoportos fogadó órák: megbeszélés szerint, alkalmanként (gyermekfelügyelet van)

–     családi szombatok: ősszel és tavasszal –      nyílt hét:

o február – nagycsoport; o március – kiscsoport;

o április – középső csoport

–     Egyéni megbeszélések: szakemberek fogadó órájában, kérjük a részvételi szándékot a szakemberek felé előre jelezni.

–     Nyílt ünnepeink: karácsony, anyák napja, évzáró-ballagás

–     Alkotó napok: 5 nevelés nélküli munkanap – gyermeket nem fogadunk. –      Interjúk, kérdőívek.

–     Üzenő füzet: napi kapcsolattartás eszköze, amennyiben az óvoda pedagógusai hazaadják,másnap reggel aláírva kérjük a gyermekkel együtt a csoportszobába beadni.

–     Spirál füzet: hétvégén gyakorló, fejlesztő feladat (kiscsoport 1 db, középső-nagy-vegyes 2 db)

–     Családlátogatás: egyéni megbeszélés alapján, illetve csoportba kerüléskor –      Faliújság: csoportonként

–     Internet, e-mail: befizetési tájékoztatás is ezen érkezik

 

A szülők a gyermekük fejlődéséről fogadóóra keretében kaphatnak tájékoztatást előre egyeztetett időpontban. Tájékoztatást az óvodapedagógus is kezdeményez minimum évi egy alkalommal.

A gyermekekről információt, pedagógiai véleményt kizárólag a vele foglalkozó pedagógus, a gyermekkel esetleg külön foglalkozó szakember (pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus stb.) adhat, az intézményvezető jóváhagyásával.

Óvodai nevelésünk során a pozitív megerősítésre törekszünk.

 1. A gyermekek jutalmazási, fegyelmezési elvei:

–     az arányosság elve (a cselekvés mértékével legyen arányos)

–     értelmezés elve (a tett és következménye közötti összefüggés értelmezése) –      időzítés elve (a tett után közvetlenül)

–     következetesség elve

–     mérsékelt jutalom, vagy büntetés elve – biztosítani a fokozás lehetőségét

–     az adott cselekvés értékelésének elve (sosem a gyermeket magát minősítjük, hanem a viselkedését, erőfeszítését értékeljük)

8.1. A jutalmazás formái:

 

–     a dicséret különböző módjai (különböző bíztató metakommunikációs, kommunikációs technikák, amelyek a pozitív cselekedet megerősítésére irányulnak)

–     megbízatások adása, tevékenységbe való bevonás

–     a csoport számára kiemelkedő plusz élmények nyújtása, a csoport kedvelt elfoglaltságának biztosítása (kirándulás, óvodán kívüli játszótérre menés, mesélés, bábozás stb.)

Tárgyi jutalmazást az óvodában nem alkalmazunk. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor különböző rendezvényeken elismerésben részesülnek (pl. rajzpályázat, sportverseny, stb.) a díjazottak., ill. a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek speciális motiváló esetei.

8.2. Fegyelmező intézkedések:

Az     óvodapedagógus    feladata,     felelőssége    a     gyermekekkel     megismertetni, elfogadtatni, azokat a viselkedési szokásokat, amelyek eltérnek az otthoniaktól, de teljesítésük elengedhetetlen a közösségi élet és tevékenység szempontjából. Bevonjuk a gyermekeket a szabályok kialakításába, ha szükséges újabb szabályok megfogalmazásába.

A fegyelmezés lehetséges formái:

–     rosszalló tekintet (mimika, gesztus), figyelmeztetés a szabályra

–     balesetveszély, agresszió esetén a cselekvés folytatásának azonnali megakadályozása

–     időlegesen a gyermek kivonása egy-egy adott tevékenységből (maximum. 5-percre), ill. az adott tevékenységből más, óvónő által javasolt játékba irányítás

Szigorúan tilos olyan fegyelmezési módszerek alkalmazása, amely a gyermeket megalázó helyzetbe hozza, sérti személyiség jogait, emberi méltóságát.

 

Az óvodánkba járó gyermekek szüleitől kérjük:

–     gondoskodjon gyermeke megfelelő fejlődéséhez szükséges feltételek biztosításáról

–     az óvodai nevelés keretében folyó, a gyermek további életútját meghatározó foglalkozásokon biztosítsa részvételét

–     segítse elő gyermeke közösségbe való beilleszkedését, az óvoda rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását

–     a gyermekével foglalkozó óvodapedagógussal rendszeresen tartsa a kapcsolatot, kísérje figyelemmel a gyermeke fejlődését, és segítően támogassa azt

–     a sajátos nevelési igényű gyermekek szüleitől kérjük, hogy tegyék mindig lehetővé, hogy a gyermek a fejlesztő foglalkozásokon részt vegyen

 1. A Beszélj Velem Alapítványi ÓEGYMI által biztosított speciális szakellátást igénybe vevő gyermekekre, a szülőkre és a szakemberekre vonatkozó jogok

Jogok:

A gyermek joga, hogy:

–     igénybe vegye a szakértői véleményben előírt és a Köznevelési Törvény által meghatározott órakeret által biztosított ingyenes fejlesztő foglalkozásokat, valamint térítéses szolgáltatásokat.

–     használja az eszközöket és a helyiségeket

–     személyiségét, emberi méltóságát, és jogait tiszteletben tartsák

–     adottságainak, képességeinek, egészségi állapotának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön

–     az őt érintő kérdésekről az órákon, vagy azon kívül megfelelő tájékoztatást kapjon

 

A szülők, kísérők joga, hogy:

–     aterápiás órát aszülő,külső szakember előzetes egyeztetés utánmegtekintheti –           a szülőket a gyermek haladásáról a pedagógus szóban tájékoztatja.

–     kérésre írásban véleményt kaphat.

–     a szülők szóban vagy írásban, közvetlenül fordulhatnak javaslataikkal, véleményükkel az intézmény vezetőjéhez, az érintett gyermek szakembereihez.

kérdéseikkel, adott ügyben

A szakemberek joga, hogy

–     személyét megbecsüljék ésszemélyiségi jogait, szakmai tudását, hozzáértését tiszteletben tartsák

–     joga, hogy hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez –  oktató – nevelő munkáját, tevékenységét értékeljék, elismerjék

–     szakmai ismereteit és tudását külső és belső továbbképzésen gyarapítsa

 1. 10. A gyermekek, a szülők és a szakemberek kötelességei

Kötelességek:

A gyermekek kötelessége, hogy:

–     részt vegyen a választott foglalkozásokon –      megfelelő felszereléssel jelenjen meg

–     a kijelölt helyiségekben váltócipőt viseljen

–     megtartsa a foglalkozáshoz tartozó helyiségek, eszközök használati rendjét, óvja épségüket

–     megismerje és betartsa saját és társai testi épségére vonatkozó előírásokat

–     tiszteletben tartsa a társai és a vele foglalkozó felnőttek emberi méltóságát és jogait

A szülők, kísérők kötelessége, hogy:

–     az intézményben felügyelet nélkül gyermek/tanuló nem tartózkodhat, a szülő kötelessége ezt a felügyeletet ellátni

–     a szülő köteles gondoskodni arról, hogy gyermeke a megfelelő időpontban és felszereléssel megjelenjen a foglalkozásokon

–     betegség esetén a megbetegedés napján reggel a szülő telefonon vagy más módon értesítse az intézményt

A szakemberek kötelessége, hogy:

–     a gyermekek állapotára utaló adatokat az intézményen kívül csak a szülővel oszthatja meg, ill. annak beleegyezésével más szakemberekkel

–     az ellátás rendje az óvodai nevelési év rendjéhez illeszkedjen –      a foglalkozás előtt legalább 5 perccel meg kell érkeznie

–     hiányzása esetén, erről legalább 24 órával előtte kell értesítenie megfelelő felettesét, ha lehetséges a szülőket is

–     a dokumentációt csak az intézményen belül használhatja, azt magával el nem viheti

–     a használt helyiségek, eszközök biztonságáért, rendjéért felelős

 

A Beszélj Velem Alapítványi ÓEGYMI munkarendje, amelyben a szakellátást biztosítja:

–     a székhelyen munkanapokon reggel munkarendjéhez igazodik, melyet az aktuális félévi órarend tartalmaz. A foglalkozások időtartama 45 perc, a terápiától függően órabontás is lehetséges

–     az órák között max.15 perc szünetet tartunk

–     az intézményben felügyelet nélkül gyermek nem tartózkodhat

–     a foglalkozásokat szülő, külső szakember előzetes egyeztetés után megtekintheti

A hiányzásokról való rendelkezések

–     a foglalkozásokról való távolmaradást igazolni kell

–     betegség esetén a megbetegedést minél hamarabb, de legkésőbb a foglalkozások reggelén 9- óráig a szülő telefonon, vagy személyesen értesíteni köteles a szakszolgálatot.

A gyermekek értékelése:

–     a gyermekek foglalkozásokon történő jelenlétét, ill. fejlődését dokumentálni kell. –      fejlődésüket félévkor és év végén szöveges értékelés történik..

A mulasztás következményei

–     több, egymást követő igazolatlan hiányzás esetén felszólítják a szülőt, hogy gondoskodjék arról, hogy gyermeke    rendszeresen    vegyen    részt a foglalkozásokon.

 1. 11. Záró rendelkezések

A KIPP-KOPP Óvoda házirendje 2020.06.30-ig hatályos, ekkor felül kell vizsgálni, a szükséges egyeztetéseket el kell végezni. Soron kívül felülvizsgálni szükséges a házirendet érintő jogszabályi változások esetén.

A KIPP-KOPP Óvoda házirendjét a fenntartó általi jóváhagyását követő 5 napon belül az igazgató kihirdeti, ezzel egyidejűleg a korábbi házirend hatályát veszti.

Budapest, 2019-08-29