Házirend

HÁZIREND

BESZÉLJ VELEM ALAPÍTVÁNYI ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI
MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY,

 

2019. szeptember 1.

A dokumentum elkészítése:

  • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a
  • A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
    névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján történt

1. Bevezetés:

Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy életkorának, képességeinek,
személyiségének, adottságainak megfelelően részt vehessen az „egyetemes
embernevelésben”.

A család, nevelői intézmény, szűkebb és tágabb környezet, a felnőttek feladata pedig
a teljes körű lehetőségek biztosítása ehhez.

Intézményünk alapfeladata azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek a
gyógypedagógiai csoportban megszervezett óvodai nevelése, akik az erre a célra
létrehozott csoportokban eredményesebben foglalkoztathatóak.

1.1. A Házirend célja:

A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes
működését, a nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a gyerekek
közösségi életének megszervezését.

1.2.A Házirend hatálya:

Szabályai kiterjednek a székhelyen: az alapítvány fenntartásában lévő Óvodai
Egységes Gyógypedagógiai Intézménnyel, a továbbiakban, ÓEGYMI, (1225
Budapest, Nagytétényi út 67 ) jogviszonyban álló minden személyre, gyermekre,az
intézményhasználók teljes körére.

E szabályzat kiterjed a helyi Pedagógiai Program megvalósítását szolgáló óvoda
területén, és az azokon kívül megtartandó programokra, tevékenységekre.

1.3. A Házirend elfogadása:

A Házirendet az intézményvezető készíti el, majd a Nevelőtestület döntési
jóváhagyásával válik érvényessé. A Házirendet elfogadásakor, illetve módosításakor
a Szülők számára ki kell hirdetni, meg kell ismertetni, hozzáférhetővé kell tenni. A
házirendet nyilvánosságra kell hozni, és beiratkozáskor, illetve érdemi változás
esetén át kell adni a szülőnek.

1.4. A Házirend tartalma:

Az ÓEGYMI házirendje tartalmazza a gyermeki és a szülői jogok és kötelessé́gek
gyakorlásának módját, valamint az intézmény munkarendjével, pedagógiai
munkájával kapcsolatos rendelkezéseket. Továbbá tartalmazza a gyermekek
napirendjét, a foglalkozások rendjét, az óvoda helyiségei, berendezési tárgyai,
eszközei használatának, valamint az étkezési-hozzájárulási díj fizetés rendjét.

1.5.A Házirend érvényessége:

A házirend felülvizsgálata legalább kétévente szükségessé válik, még akkor is, ha
erre nincs központi, illetve felsőbb rendelkezés. Az óvoda vezetőségének át kell
tekintenie az éppen érvényes szabályzatot abból a szempontból, hogy megfelel-e a
hatályos jogszabályi előírásoknak, érvényesülnek-e az előírásai, eleget tesz-e az
intézmény által kitűzött szabályozási céloknak.

1.6. A házirend nyilvánossá tétele:

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (szülőknek, valamint az
óvoda alkalmazottainak) meg kell ismernie. A Házirendet a szülő beiratkozáskor
megtekintheti nyomtatott formában és elektronikusan, a kapcsolattartásra megadott
elérhetőségén rendelkezésére bocsájtjuk.

A házirend egy-egy példánya megtekinthető

1. a könyvtárban;
2. a nevelői szobában;
3. az intézmény vezetőjénél
4. az alapítvány által működtetett honlapon

A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az óvoda vezetőjétől, valamint az
óvónőtől a szülői értekezleteken, fogadóórákon.

2. Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje

A gyermek óvodai felvételének feltételei a következők:

– a szülők és óvodavezetés előzetes megbeszélése, az ÓEGYMI felvételi
előjegyzési naplójába történő bejegyzéssel
– a szülők felvételi tájékoztató szülői értekezleten való részvétele – itt
megismerkednek az intézmény Szervezeti Szabályzati Rendszerével
– a házirend megismerése
– ehhez kapcsolódó szabályzatok elfogadása
– részletes adatlap kitöltése
– az évkezdést megelőző térítési kötelezettségek rendezése
– egy hetesnél nem régebbi orvosi igazolás arról, hogy a gyermek egészséges,
közösségbe mehet
– szakértői véleményben az intézmény legyen kijelölve (szeptember 30-ig)
– a szobatisztaság hiánya nem kizáró ok, azonban a továbbhaladás feltétele, a
szakemberekkel együttműködve a minél előbbi szobatisztaságra szoktatás
– Felvételi határozat átvétele
– nyilatkozatok aláírása

3. A nevelési év rendje

A fenntartó döntési jogköre a heti és éves ÓEGYMI nyitvatartási idejének
meghatározása

– A nevelési év – amennyiben a minisztérium másként nem rendelkezik –
minden év szeptember 2-ától, a következő év június 15-ig tart.
– Az óvoda jelentős létszámcsökkenés esetén csoportösszevonással üzemel.
Összevonáskor az optimális csoportlétszámot és a nevelés
folyamatosságának biztosítását helyezzük előtérbe.
– téli szünet: 2019. december 21. – 2020. január 5.
– tavaszi szünet: 2020. április 9. – 2020. április 14.
– zárás: 2020.06.15 – 2020.06.26; 2020.08.17 – 2020.08.31.

Nyári tábor: Június 29-től augusztus 14-ig 7 héten át, az intézmény 4 hétre
szabadságot biztosít az alkalmazottaknak, ezen időszakra nem fogad gyermeket. A
bezárást érintő 4 hetet a szorgalmi időszak végéig, május hónapban a szülők
tudomására hozza. Ekkor 7-17 óráig van nyitva az óvoda. Programja és pontos ideje
május 31-ig kerül a szülők és érdeklődők kezébe.

Nyári zárás (pontos ideje szeptemberben kerül ismertetésre): Június közepétől két
hét, valamint augusztus utolsó két hete.

Az óvoda szakmai és szervezeti feladatainak megoldására a törvény által biztosított
nevelés nélküli munkanapok (évente maximum 5 nap) időpontját és felhasználását
az éves munkaterv tartalmazza, melyről szeptemberben tájékoztatást adunk. Ezeken
a napokon az óvoda zárva tart, a gyermekek elhelyezéséről a szülők gondoskodnak.
Az időpont előtt legalább hét nappal a faliújságon kifüggesztett, személyesen kapnak
tájékoztatást a pontos időpontról.

3.1. Az óvoda heti rendje, napirendje

Az óvoda nyitva tartása: minden nap 7-17 óráig; Nyári tábor alatt: 7 – 17 óráig.

A bejárati ajtó beléptető rendszerét 7 órakor élesítjük és 17 órakor lekapcsoljuk, így 7
óra előtt és 17 óra után nincs lehetőség az épületbe való bejutásra.

A gyermekek beérkezése az óvodába: 8 óráig. Az esetleges késés okát be kell
jelenteni az intézménynek.

A szülő (aki hozza) átöltözteti a gyermeket és a pedagógus „kezébe” adja át. Egyedül
tilos beengedni a gyermeket az óvodába, illetve a helyiségekbe.

A bejárati ajtó beléptető rendszerét kizárólag csak a szülő, kísérő használhatja!
(Kérjük, a gyerekek ne üssék be a kódot.)

A napirend biztosítja a gyermek gazdag, változatos tevékenységét, az aktív és
passzív pihenés életkornak és egyéni szükségletének megfelelő váltakozását.

Napirend:

– 8.00 – 8.30 beszélgetés
– 8.30 – 9.00 Reggeli Kör- napi motivációs fejlesztő beszélgetés – reggelizés
– 9.00 – 9.30 csoportos fejlesztések
– 9.30 – 12.00 egyéni – kiscsoportos- óvodai, egyéni foglalkozások, játék,
levegőzés
– 12.00 – 12.30 ebéd
– 12.30 – 13.00 tisztálkodás, fogmosás
– 13.00 – 15.00 alvás, csendes pihenő
– 15.00 – 17.00 uzsonna, játék, levegőzés

3.2. Általános szabályok:

Beteg gyermek nem tartózkodhat az óvodában.

Az óvodában csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat! Beteg,
megfázott, gyógyszert, láz- vagy köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó
gyermek bevétele az óvodába a gyermek biztonságos gyógyulása és a többi
gyermek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges. Ilyen esetben
az óvónő kötelessége a gyermek átvételének megtagadása.

Gyógyszert nem adunk be a gyermekeknek!

A csoportos óvónőnek nem feladata és kötelessége, hogy a gyermek
gyógyulásához szükséges gyógyszert a szülőtől átvegye, a gyermeknek
beadja! Otthonról beküldött gyógyszer beadása a nap folyamán az óvónők
részéről tilos!

Gyógyszer beadás tilalma ellen kivételt képeznek azok az esetek,
amelyekben a gyermek számára a rendszeresen szedett, orvosi előírás
szerinti gyógyszer adható be, melyet lehetőség szerint mindig
ugyanazok a felnőttek adagolnak.

Kivételt képező esetek: az állandó, krónikus betegségek tüneteit enyhítő, ill.
az életmentő gyógyszerek (pl. asztma pipa, allergia elleni gyógyszer,
epilepsziás görcsöt oldó végbélkúp, stb.). E betegségekről részletes írásos
tájékoztatót, szakorvosi véleményt, zárójelentést kérünk.

Allergia, asztma, epilepsziás megbetegedés esetén a Szülő saját
felelősségére behozhatja a gyermek gyógy készítményét, beadása csak az
intézményvezető engedélyével, meghatározott helyen tartva, ugyanaz a
személy adja be. Ezen gyermekeknek célszerű a délutáni pihenés otthoni
megoldása.

Rendkívül esetek:

Amennyiben a gyermek napközben belázasodik, hány, hasmenése,
hasgörcse, illetve kötőhártya-gyulladása van, elviselhetetlen fog,- vagy
fülfájása lenne, az óvónő köteles a szülőt telefonon értesíteni. Ilyen esetben a
gyermeket a lehető legrövidebb idő alatt el kell vinni az óvodából. Az orvos
felkereséséről a szülő gondoskodik. Ezután a gyerek csak orvosi
igazolással jöhet újból óvodába. A lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt
álló gyermekek az óvodát teljes gyógyulásig nem látogathatják.

Az óvónő, gyógypedagógus teendője baleset, vagy napközben
megbetegedő gyerek esetén:

A gyermeket haladéktalanul el kell látni, miközben a csoportja felügyeletét
meg kell szerveznie. A baleset súlyosságától függően, illetve eszméletvesztés,
lázgörcs esetén orvosról kell gondoskodni (mentő, orvos kihívása, elszállítása
orvoshoz). A Szülőt minden esetben értesíteni kell!

Fertőző betegség (rubeóla, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, tetű…) esetén
a szülőnek bejelentési kötelezettsége van. Az óvoda a bejelentést követően
mérlegel, és szükség esetén jelez a BFKH Népegészségügyi Osztálya és a
gyermekorvos felé, és fertőtlenítő takarítást végez.

A fenti meghatározások a BFKH Népegészségügyi Osztálya közleményeire, a
nemzeti köznevelésről szóló. 2011. évi CXC. törvény 25.§-ára, a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 5.§-ára figyelemmel készültek.

Külső terápiák alóli felmentés – melyek pedagógiai programunk kötelező
elemei gyermekeink számára. Órarendbe beépített fejlesztések: terápiás
lovaglás.

Jelentkezni lehet külön foglalkozásra: BHRG (4 000 Ft/alkalom),
szenzomotoros integrációs mozgásfejlesztés (2 000 Ft/alkalom), zeneterápia
(2 000 Ft/alkalom), terápiás lovaglás (4 000 – 5 000 Ft/alkalom)

A gyermek jelét (vagy nevét) kötelező minden ruhájába, cipőjébe jól láthatóan
belerajzolni (beleírni.)

A gyermekeknek játékot nem szabad behozni az intézménybe! Kivétel, ha
szakember kéri.

Kérjük, mindig az évszaknak és az időjárásnak megfelelő ruhát adjanak a
gyermekre, és kellő mennyiségű váltás ruhát biztosítsanak a szekrényekben.

A csoportban felnőttnek történő átadás előtt kérjük minden esetben
öltöztessék át gyermeküket!

A mozgásterápiákhoz mindig külön tornafelszerelés szükséges tornazsákba
elkülönítve.

Gondoskodjanak a gyermekeknek kinti, udvari játszóruháról és megfelelő
mennyiségű váltóruháról is.

A gyermekek elvitele az óvodából: csak a szülőnek és az általa írásban
megjelölt személynek adható át a gyermek 15 óra után. Amennyiben ebéd
után szeretnék elvinni a kicsit, az előzetes megbeszélés szerint 13 óráig érte
kell jönni, mert utána lefektetjük. A szülő (aki elviszi) csak a kicsiket felügyelő
szakember „kezéből” veheti át a gyermeket!

17 órakor a szülőknek és a gyermekeknek el kell hagyniuk az óvoda területét.
Ellenkező esetben akadályozzák a Kormányhivatal és más hivatalos szervek
által kiadott – az intézmény számára kötelező – higiéniai szabályok betartását.
Ezek elmulasztása nagyon komoly anyagi büntetést von maga után.

Amennyiben a szülő előre jelzi nyitva tartás előtti és utáni érkezését –
rendszeresség esetén igazolással rendelkezik – külön díjazásért igazodunk
hosszú munkarendjéhez

4. A beiskolázás rendje

Az óvodai elhelyezés megszűnése és a beiskolázás eljárásrendje

Megszűnik az óvodai elhelyezés ha

– a gyermeket másik óvoda átvette, befogadó nyilatkozattal igazolva az átvétel
napján
– a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján
– a gyermeket nem vették fel az iskolába, annak a nevelési évnek az utolsó
napján, amelyben a nyolcadik életévét betölti
– megszűnik az óvodai elhelyezés akkor is, ha a gyermek a jogszabályban
meghatározottnál igazolatlanul többet van távol az óvodai foglalkozásokról

5. A gyermekek távolmaradásával kapcsolatos szabályok

3 éves kor felett kötelező a mulasztás orvosi igazolása, nem elegendő az
„Egészséges, közösségbe mehet” papír. Három napot meghaladó hiányzáskor
minden esetben kérjük igazolni, hogy a gyermek egészséges (kivéve a szüneteket
követő óvodakezdést, vagy előre bejelentett elutazást). Hasmenés, kiütések, egyéb
furcsa tünetek után kötelező az orvosi igazolás. Ennek eldöntése az óvoda

szakembereinek hatáskörébe tartozik, melyet az óvoda gyermekorvosával a
Kormányhivatal szakembereivel konzultálva hoznak meg. Betegséget, lázas állapotot
követően (főként, ha ezt az óvodában észleljük, és a kisgyermeket hazaküldjük)
kizárólag „Egészséges, közösségbe mehet” igazolással vesszük át legközelebb a
gyermeket.

6. A szülőket terhelő fizetési kötelezettségek

Térítési díjak, egyéb kötelezettségek befizetése: minden hónap második keddi és
szerdai napján a következő hónapra. Jóváírás a második hónapban. A késett
befizetéseknél, késedelmi kamatot számolunk fel. Az érdi intézménynél befizetések
minden hónap második csütörtöki napján vagy rendkívüli esetekben, előre
meghirdetett (mailen küldött) más nap(okon) lehetséges.

– Az óvodai foglalkozások, a szakértői véleményben megállapított sajátos
nevelési szükséglet törvényben meghatározott egyéni fejlesztési óraszáma
ingyenes.
– Az ÓEGYMI, a szakértői véleményben ajánlott fejlesztések közül, csak a
feltételeinek adott fejlesztéseket tudja biztosítani.
– Az étkezés SNI tanuló esetében, normál étkezés igénybe vételekor, térítés
mentes, külső (lovas terápia) terápiák, busz igénybevétele, egész napos
szakellátás (gyógypedagógus, logopédus, speciális mozgásterapeuták
felügyelete, munkája), kirándulások továbbszámlázás, adomány – gyűjtés,
önkormányzati támogatás formájában kerülnek rendezésre.
– térítési díjak befizetése nyugta vagy számla ellenében történik
– Térítési díjak visszafizetése: jóváírás formájában, vagy kiadási
pénztárbizonylaton készpénzben.

Étkezés: napi háromszor történik, egyszer meleg étel az óvoda tálalókonyhájából a
HACCP szigorúan ellenőrzött szabályzati rendszere szerint.

Szülő által hozott élelmet csak a szakorvosi diagnózissal rendelkező gyermeknek
adunk. Az orvosi tájékoztatón fel kell tüntetni a diéta mikéntjét és határidejét, a
kontroll időpontját.

Étkezés lemondása: minden nap 9 óráig a következő naptól, kizárólag az óvoda
telefonszámán (06-1-2073938), nyitvatartási időben, hétköznap 7-17 óra között, vagy
személyesen az irodában.

Felhívjuk a Szülő figyelmét, arra a körülményre, hogy az intézményben speciális
ételallergia miatti diétás étkezést igénybe vevő gyerekek esetében, az étkezés,
hiányzás miatti többször előforduló, ill. sorozatos, le nem mondása, díjfizetést vonhat
maga után, amelyet a fenntartó rendel el.

Tilalmak:

Élelmet, innivalót TILOS behozni az óvoda egész területére! Kivételek e szabály alól
a születésnapok, névnapok, közös szülői – ÓEGYMI rendezvényekre csak az olyan
élelmiszer hozható be, amelyen az élelmiszert előállító cég pecsétje jól látható, az
élelmiszer összetételét, lejáratát egyértelműen jelző ételt vehet át a pedagógus (de
otthon készített élelmiszer ilyenkor sem hozható be).

7. Kapcsolattartás

Külső partnerek: vizsgáló intézmények szakemberei, orvosok, pszichológusok,
nyelvészek, főiskolai hallgatók

SZÜLŐK, CSALÁD

GYERMEKEK

SZAKEMBEREK

AZ ÓVODA DOLGOZÓI
GYERMEKEK

I

Társintézmények: óvodák, iskolák, önkormányzatok, szakértői bizottságok,
adományozók, Országos Egészségbiztosítás Pénztár, Alapítványi és Magániskolák
Egyesülete, Független Pedagógiai Intézet, Nevelési tanácsadók, Korai Fejlesztő
Központ, ELTE Gyógypedagógiai Kar.

Kapcsolattartás szülők és szakemberek között:

– szülői értekezlet: évente háromszor év elején, félévkor, júniusban új
gyermekek és Szabadidős Nyári Táborban résztvevők számára az óvoda
nyitvatartási idején kívül, este 18 órától (gyermekfelügyelet nincs)
– szülőcsoportos előadások: megbeszélés szerint, alkalmanként
(gyermekfelügyelet van)
– csoportos fogadó órák: megbeszélés szerint, alkalmanként (gyermekfelügyelet
van)
– családi szombatok: ősszel és tavasszal
– nyílt hét:
o március –április: előre egyeztetve csoportonként, mind három EGYMI
csoportban.

– Egyéni megbeszélések: szakemberek fogadó órájában, kérjük a részvételi
szándékot a szakemberek felé előre jelezni.
– Nyílt ünnepeink: karácsony, anyák napja, évzáró-ballagás
– Alkotó napok: 5 nevelés nélküli munkanap – gyermeket nem fogadunk
– Interjúk, kérdőívek
– Üzenő füzet: napi kapcsolattartás eszköze, amennyiben az óvoda
pedagógusai hazaadják, másnap reggel aláírva kérjük a gyermekkel együtt a
csoportszobába beadni. Felhívjuk a figyelmet az üzenetek napi szinten
történő követésére, és azok szülői aláírással történő tudomásul vételére.
– Információ áramlás biztosítása

Az óvoda titkár által mailen küldött eseményekre, információkra kérjük a
feltétlen visszajelzést a Szülőtől.

– Spirál füzet: hétvégén gyakorló, fejlesztő feladat (kiscsoport 1 db, középső-
nagy-vegyes 2 db)
– Családlátogatás: egyéni megbeszélés alapján, illetve csoportba kerüléskor
– Faliújság: csoportonként
– Internet, e-mail: befizetési tájékoztatás is ezen érkezik.

A szülők a gyermekük fejlődéséről fogadóóra keretében kaphatnak tájékoztatást
előre egyeztetett időpontban. Tájékoztatást az óvodapedagógus is kezdeményez
minimum évi egy alkalommal.

A gyermekekről információt, pedagógiai véleményt kizárólag a vele foglalkozó
pedagógus, a gyermekkel esetleg külön foglalkozó szakember (pszichológus,
logopédus, fejlesztőpedagógus) és a tagóvoda vezetője adhat.

Óvodai nevelésünk során a pozitív megerősítésre törekszünk.

8. A gyermekek jutalmazási, fegyelmezési elvei:

– az arányosság elve (a cselekvés mértékével legyen arányos)
– értelmezés elve (a tett és következménye közötti összefüggés értelmezése)
– időzítés elve (a tett után közvetlenül)
– következetesség elve
– mérsékelt jutalom, vagy büntetés elve – biztosítani a fokozás lehetőségét
– az adott cselekvés értékelésének elve (sosem a gyermeket magát minősítjük,
hanem a viselkedését, erőfeszítését értékeljük)

A jutalmazás formái:

– a dicséret különböző módjai (különböző bíztató metakommunikációs,
kommunikációs technikák, amelyek a pozitív cselekedet megerősítésére
irányulnak)
– megbízatások adása, tevékenységbe való bevonás
– a csoport számára kiemelkedő plusz élmények nyújtása, a csoport kedvelt
elfoglaltságának biztosítása (kirándulás, óvodán kívüli játszótérre menés,
mesélés, bábozás stb.)

Tárgyi jutalmazást az óvodában nem alkalmazunk. Kivételt képeznek azok az esetek,
amikor különböző rendezvényeken elismerésben részesülnek (pl. rajzpályázat,
sportverseny, stb.) a díjazottak., ill. a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek speciális
motiváló esetei.

Fegyelmező intézkedések:

Az óvodapedagógus, gyógypedagógus feladata, felelőssége a gyermekekkel
megismertetni, elfogadtatni, azokat a viselkedési szokásokat, amelyek eltérnek az
otthoniaktól, de teljesítésük elengedhetetlen a közösségi élet és tevékenység
szempontjából.

Bevonjuk a gyermekeket a szabályok kialakításába, ha szükséges újabb szabályok
megfogalmazásába.

A fegyelmezés lehetséges formái:

– rosszalló tekintet (mimika, gesztus), figyelmeztetés a szabályra
– határozott, kissé emeltebb hangon történő utasítás a helyes cselekvésre,
magatartásra
– balesetveszély, agresszió esetén a cselekvés folytatásának azonnali
megakadályozása
– időlegesen a gyermek kivonása egy-egy adott tevékenységből (maximum. 5-
percre), ill. az adott tevékenységből más, óvónő által javasolt játékba irányítás

Szigorúan tilos olyan fegyelmezési módszerek alkalmazása, amely a gyermeket
megalázó helyzetbe hozza, sérti személyiség jogait, emberi méltóságát.

Az óvodánkba járó gyermekek szüleitől kérjük:

– gondoskodjon gyermeke megfelelő fejlődéséhez szükséges feltételek
biztosításáról
– az óvodai nevelés keretében folyó, a gyermek további életútját meghatározó
foglalkozásokon biztosítsa részvételét

– segítse elő gyermeke közösségbe való beilleszkedését, az óvoda rendjének, a
közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását
– a gyermekével foglalkozó óvodapedagógussal rendszeresen tartsa a
kapcsolatot, kísérje figyelemmel a gyermeke fejlődését, és segítően
támogassa azt
– a sajátos nevelési igényű gyermekek szüleitől kérjük, hogy tegyék mindig
lehetővé, hogy a gyermek a fejlesztő foglalkozásokon részt vegyen

9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Beszélj Velem Alapítványi Óvoda Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény házirendje visszavonásig hatályos, legkésőbb ekkor felül kell
vizsgálni, a szükséges egyeztetéseket el kell végezni.

Beszélj Velem Alapítványi Óvoda Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény házirendjét a fenntartó általi jóváhagyását követő 5 napon belül az
igazgató kihirdeti, ezzel egyidejűleg a korábbi házirend hatályát veszti.

Budapest, 2019.08.27.

 

Az óvodai házirendet az Óvodaszék 2019. szeptember 1. napján tartott ülésén
véleményezte és elfogadásra javasolta.

 

Az intézményi házirendet a nevelőtestület 2019. szeptember 1. napján tartott ülésén
véleményezte és elfogadta.

 

Hatályba lépés időpontja: 2019. szeptember 1.

A Beszélj Velem Alapítvány Kuratóriuma (fenntartó) egyetértését adta
2019.08.30-ai kuratóriumi ülésén.