BESZÉLJ VELEM ALAPÍTVÁNYI ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY
 1. szeptember 1.

A dokumentum elkészítése:

 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a
 • A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján történt
 1. Bevezetés:

Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy életkorának, képességeinek, személyiségének, adottságainak megfelelően részt vehessen az „egyetemes embernevelésben”.

A család, nevelői intézmény, szűkebb és tágabb környezet, a felnőttek feladata pedig a teljes körű lehetőségek biztosítása ehhez.

Intézményünk alapfeladata azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek a gyógypedagógiai csoportban megszervezett óvodai nevelése, akik az erre a célra létrehozott csoportokban eredményesebben foglalkoztathatóak.

1.1. A Házirend célja:

A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését, a nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a gyerekek közösségi életének megszervezését.

1.2.A Házirend hatálya:

Szabályai kiterjednek a székhelyen: az alapítvány fenntartásában lévő Óvodai Egységes Gyógypedagógiai Intézménnyel, a továbbiakban, ÓEGYMI, (1225 Budapest, Nagytétényi út 67 ) jogviszonyban álló minden személyre, gyermekre,az intézményhasználók teljes körére.

E szabályzat kiterjed a helyi Pedagógiai Program megvalósítását szolgáló óvoda területén, és az azokon kívül megtartandó programokra, tevékenységekre.

 

1.3. A Házirend elfogadása:

A Házirendet az intézményvezető készíti el, majd a Nevelőtestület döntési jóváhagyásával válik érvényessé. A Házirendet elfogadásakor, illetve módosításakor a Szülők számára ki kell hirdetni, meg kell ismertetni, hozzáférhetővé kell tenni. A házirendet nyilvánosságra kell hozni, és beiratkozáskor, illetve érdemi változás esetén át kell adni a szülőnek.

 

1.4. A Házirend tartalma:

Az ÓEGYMI házirendje tartalmazza a gyermeki és a szülői jogok és kötelessé́gek gyakorlásának módját, valamint az intézmény munkarendjével, pedagógiai munkájával kapcsolatos rendelkezéseket. Továbbá tartalmazza a gyermekek napirendjét, a foglalkozások rendjét, az óvoda helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei használatának, valamint az étkezési-hozzájárulási díj fizetés rendjét.

 

1.5.A Házirend érvényessége:

A házirend felülvizsgálata legalább kétévente szükségessé válik, még akkor is, ha erre nincs központi, illetve felsőbb rendelkezés. Az óvoda vezetőségének át kell tekintenie az éppen érvényes szabályzatot abból a szempontból, hogy megfelel-e a hatályos jogszabályi előírásoknak, érvényesülnek-e az előírásai, eleget tesz-e az intézmény által kitűzött szabályozási céloknak.

1.6. A házirend nyilvánossá tétele:

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (szülőknek, valamint az óvoda alkalmazottainak) meg kell ismernie. A Házirendet a szülő beiratkozáskor megtekintheti nyomtatott formában és elektronikusan, a kapcsolattartásra megadott elérhetőségén rendelkezésére bocsájtjuk.

A házirend egy-egy példánya megtekinthető

 1. a könyvtárban;
 2. a nevelői szobában;
 3. az intézmény vezetőjénél
 4. az alapítvány által működtetett honlapon

A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az óvoda vezetőjétől, valamint az óvónőtől a szülői értekezleteken, fogadóórákon.

 1. Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje

A gyermek óvodai felvételének feltételei a következők:

 • a szülők és óvodavezetés előzetes megbeszélése, az ÓEGYMI felvételi előjegyzési naplójába történő bejegyzéssel
 • a szülők felvételi tájékoztató szülői értekezleten való részvétele – itt megismerkednek az intézmény Szervezeti Szabályzati Rendszerével
 • a házirend megismerése
 • ehhez kapcsolódó szabályzatok elfogadása
 • részletes adatlap kitöltése
 • az évkezdést megelőző térítési kötelezettségek rendezése
 • egy hetesnél nem régebbi orvosi igazolás arról, hogy a gyermek egészséges, közösségbe mehet
 • szakértői véleményben az intézmény legyen kijelölve (szeptember 30-ig)
 • a szobatisztaság hiánya nem kizáró ok, azonban a továbbhaladás feltétele, a szakemberekkel együttműködve a minél előbbi szobatisztaságra szoktatás
 • felvételi határozat átvétele
 • nyilatkozatok aláírása
 1. A nevelési év rendje

A fenntartó döntési jogköre a heti és éves ÓEGYMI nyitvatartási idejének meghatározása

 • A nevelési év – amennyiben a minisztérium másként nem rendelkezik – minden év szeptember 1-jétől, a következő év június 15-ig tart.
 • Az óvoda jelentős létszámcsökkenés esetén csoportösszevonással üzemel. Összevonáskor az optimális csoportlétszámot és a nevelés folyamatosságának biztosítását helyezzük előtérbe.
 • téli szünet: 2020. december 18.-2020. január 4.
 • tavaszi szünet: 2021. március 31.- 2021. április 7.
 • zárás várhatóan: 2021. június 15.- 2010. június 25. és 2021. augusztus 17.- 2021. augusztus 27.

Nyári tábor: Június 28-től augusztus 13-ig 7 héten át, az intézmény 4 hétre szabadságot biztosít az alkalmazottaknak, ezen időszakra nem fogad gyermeket. A bezárást érintő 4 hetet a szorgalmi időszak végéig, május hónapban a szülők tudomására hozza. Ekkor 7-17 óráig van nyitva az óvoda.  Programja és pontos ideje május 31-ig kerül a szülők és érdeklődők kezébe.

 Nyári zárás (pontos ideje szeptemberben kerül ismertetésre): Június közepétől két hét, valamint augusztus utolsó két hete.

 Az óvoda szakmai és szervezeti feladatainak megoldására a törvény által biztosított nevelés nélküli munkanapok (évente maximum 5 nap) időpontját és felhasználását az éves munkaterv tartalmazza, melyről szeptemberben tájékoztatást adunk. Ezeken a napokon az óvoda zárva tart, a gyermekek elhelyezéséről a szülők gondoskodnak. Az időpont előtt legalább hét nappal a faliújságon kifüggesztett, személyesen kapnak tájékoztatást a pontos időpontról.

3.1. Az óvoda heti rendje, napirendje

Az óvoda nyitva tartása: minden nap 7-17 óráig; Nyári tábor alatt: 7 – 17 óráig.

A bejárati ajtó beléptető rendszerét 7 órakor élesítjük és 17 órakor lekapcsoljuk, így 7 óra előtt és 17 óra után nincs lehetőség az épületbe való bejutásra.

A gyermekek beérkezése az óvodába: 8 óráig. Az esetleges késés okát be kell jelenteni az intézménynek.

A szülő (aki hozza) átöltözteti a gyermeket és a pedagógus „kezébe” adja át. Egyedül tilos beengedni a gyermeket az óvodába, illetve a helyiségekbe.

A bejárati ajtó beléptető rendszerét kizárólag csak a szülő, kísérő használhatja! (Kérjük, a gyerekek ne üssék be a kódot.)

A szülők (akik hozzák) a gyermeket nem léphetnek a csoportszobákba, a gyermeket a pedagógusnak kell átvennie. A szülők nem kísérhetik az óvoda egyéb helyiségeibe a gyermekeket. Fokozattan kell ügyelniük az óvoda területén a védőtávolság (másfél méter) betartására, a maszk viselésére és a folyamatos, szükségszerű kézfertőtlenítésre.

A beszoktatás időszak alatt a szülőt saját lábzsákról, esetleges váltóöltözetről, saját részre maszkról kell gondoskodjon. A beszoktatási időszak alatt a szülők csak a kijelölt óvodai területen tartózkodhatnak.

A napirend biztosítja a gyermek gazdag, változatos tevékenységét, az aktív és passzív pihenés életkornak és egyéni szükségletének megfelelő váltakozását.

Napirend:

 • 00 – 8.30 beszélgetés
 • 30 – 9.00 Reggeli Kör- napi motivációs fejlesztő beszélgetés – reggelizés
 • 00 – 9.30 csoportos fejlesztések
 • 30 – 12.00 egyéni – kiscsoportos- óvodai, egyéni foglalkozások, játék
 • 30 – 11.30 udvarhasználati idősáv
 • 45 – 12.30 ebéd
 • 30 – 13.00 tisztálkodás, fogmosás
 • 00 – 15.00 alvás, csendes pihenő
 • 00 – 17.00 uzsonna, játék, levegőzés

Udvarhasználati idősáv csoport szerinti pontásban kerül meghatározásra gyermeklétszámtól függően: 10:30- 11:30

3.2. Általános szabályok:

Beteg gyermek nem tartózkodhat az óvodában.

 Az óvodában csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat! Beteg, megfázott, gyógyszert, láz- vagy köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó gyermek bevétele az óvodába a gyermek biztonságos gyógyulása és a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges. Ilyen esetben az óvónő lehetősége és kötelessége a gyermek átvételének megtagadása.

A járványhelyzetre való tekintettel gyermeket csak orvosi vagy szülői nyilatkozattal vehet át az óvónő.

Gyógyszert nem adunk be a gyermekeknek!

A csoportos óvónőnek nem feladata és kötelessége, hogy a gyermek gyógyulásához szükséges gyógyszert a szülőtől átvegye, a gyermeknek beadja! Otthonról beküldött gyógyszer beadása a nap folyamán az óvónők részéről tilos!

Gyógyszer beadás tilalma ellen kivételt képeznek azok az esetek, amelyekben a gyermek számára a rendszeresen szedett, orvosi előírás szerinti gyógyszer adható be, melyet lehetőség szerint mindig ugyanazok a felnőttek adagolnak. Ehhez szükséges egy szülői nyilatkozat/kérelem, amelyben meg kell jelölni a gyermek adatait, az állandó, krónikus betegséget, valamint meg kell nevezni a gyógyszert és annak adagolását is. A gyógyszer megfelelő mennyiségben való rendelkezésre állása és szavatosságának számontartás a kérelmező szülő felelőssége, feladata.

Kivételt képező esetek: az állandó, krónikus betegségek tüneteit enyhítő, ill. az életmentő gyógyszerek (pl. asztma pipa, allergia elleni gyógyszer, epilepsziás görcsöt oldó végbélkúp, stb.). E betegségekről részletes írásos tájékoztatót, szakorvosi véleményt, zárójelentést kérünk.

Allergia, asztma, epilepsziás megbetegedés esetén a Szülő saját felelősségére behozhatja a gyermek gyógy készítményét, beadása csak az intézményvezető engedélyével, meghatározott helyen tartva, ugyanaz a személy adja be. Ezen gyermekeknek célszerű a délutáni pihenés otthoni megoldása.

Rendkívül esetek:

Amennyiben a gyermek napközben belázasodik, hány, hasmenése, hasgörcse, illetve kötőhártya-gyulladása van, elviselhetetlen fog,- vagy fülfájása lenne, az óvónő köteles a szülőt telefonon értesíteni, a gyermeket elkülöníteni. A szülőnek a gyermeket a lehető legrövidebb idő alatt el kell vinnie az óvodából.

A járvány helyzetre való tekintettel, amennyiben a Nemzeti Népegészségügyi Központ 2020. évi a koronavírus járványra vonatkozó eljárásrendjében szereplő tünetegyüttes észlelése esetén az óvónő köteles a gyermeket azonnal elkülöníteni, a szülőt telefonon értesíteni. A gyermeket a lehető legrövidebb idő alatt el kell vinni az óvodából.

A fent hivatkozott tünetek: láz, köhögés, nehézlégzés, hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés zavara vagy hiánya, fejfájás, hidegrázás, izomfájdalom, fáradékonyság, hányás és/vagy hasmenés.

Az orvos felkereséséről a szülő gondoskodik. Ezután a gyerek csak orvosi igazolással jöhet újból óvodába. A lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermekek az óvodát teljes gyógyulásig nem látogathatják.

A járványügyi helyzetre való tekintettel az intézmény fenntartója és vezetője megtilthatja az intézménybe való belépést szülő és/ vagy gyermek/gyermekek számára, amelyről külön értesítést küld részletes indoklással.

Az óvónő, gyógypedagógus teendője baleset, vagy napközben megbetegedő gyerek esetén:

 A gyermeket haladéktalanul el kell látni, miközben a csoportja felügyeletét meg kell szerveznie. A baleset súlyosságától függően, illetve eszméletvesztés, lázgörcs esetén orvosról kell gondoskodni (mentő, orvos kihívása, elszállítása orvoshoz). A Szülőt minden esetben értesíteni kell!

Fertőző betegség (rubeola, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, tetű…) esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van. Az óvoda a bejelentést követően mérlegel, és szükség esetén jelez a BFKH Népegészségügyi Osztálya és a gyermekorvos felé, és fertőtlenítő takarítást végez.

A fenti meghatározások a BFKH Népegészségügyi Osztálya közleményeire, a nemzeti köznevelésről szóló. 2011. évi CXC. törvény 25.§-ára, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 5.§-ára figyelemmel készültek.

Külső terápiák alóli felmentés – melyek pedagógiai programunk kötelező elemei gyermekeink számára. Órarendbe beépített fejlesztések: terápiás lovaglás.

Jelentkezni lehet külön foglalkozásra: BHRG (4 000 Ft/alkalom), szenzomotoros integrációs mozgásfejlesztés (2 000 Ft/alkalom), zeneterápia (2 000 Ft/alkalom), terápiás lovaglás (4 000 – 5 000 Ft/alkalom).

A járványügyi intézkedések figyelembevételével kerülnek megszervezésre a külön foglalkozások, azokra való jelentkezés folyamatos.

A gyermek jelét (vagy nevét) kötelező minden ruhájába, cipőjébe jól láthatóan belerajzolni (beleírni.)

A gyermekeknek játékot nem szabad behozni az intézménybe! Kivétel, ha szakember kéri.

Kérjük, mindig az évszaknak és az időjárásnak megfelelő ruhát adjanak a gyermekre, és kellő mennyiségű váltás ruhát biztosítsanak a szekrényekben.

A csoportban felnőttnek történő átadás előtt kérjük minden esetben öltöztessék át gyermeküket!

A mozgásterápiákhoz mindig külön tornafelszerelés szükséges tornazsákba elkülönítve.

Gondoskodjanak a gyermekeknek kinti, udvari játszóruháról és megfelelő mennyiségű váltóruháról is.

A gyermekek elvitele az óvodából: csak a szülőnek és az általa írásban megjelölt személynek adható át a gyermek 15 óra után. Amennyiben ebéd után szeretnék elvinni a kicsit, az előzetes megbeszélés szerint 13 óráig érte kell jönni, mert utána lefektetjük, a távműködtetésű ajtókat zárva tartjuk, illetéktelen nem léphet az óvoda területére.  A szülő (aki elviszi) csak a kicsiket felügyelő szakember „kezéből” veheti át a gyermeket! A szülő (aki elviszi) nem léphet a csoportszobába!

17 órakor a szülőknek és a gyermekeknek el kell hagyniuk az óvoda területét. Ellenkező esetben akadályozzák a Kormányhivatal és más hivatalos szervek által kiadott – az intézmény számára kötelező – higiéniai szabályok betartását. Ezek elmulasztása nagyon komoly anyagi büntetést von maga után.

Amennyiben a szülő előre jelzi nyitva tartás előtti és utáni érkezését – rendszeresség esetén igazolással rendelkezik –  külön díjazásért igazodunk hosszú munkarendjéhez

 

 1. A beiskolázás rendje

Az óvodai elhelyezés megszűnése és a beiskolázás eljárásrendje

Megszűnik az óvodai elhelyezés ha

 • a gyermeket másik óvoda átvette, befogadó nyilatkozattal igazolva az átvétel napján
 • a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján
 • a gyermeket nem vették fel az iskolába, annak a nevelési évnek az utolsó napján, amelyben a nyolcadik életévét betölti
 • megszűnik az óvodai elhelyezés akkor is, ha a gyermek a jogszabályban meghatározottnál igazolatlanul többet van távol az óvodai foglalkozásokról

 

 1. A gyermekek távolmaradásával kapcsolatos szabályok

3 éves kor felett kötelező a mulasztás orvosi igazolása, nem elegendő az „Egészséges, közösségbe mehet” papír. Három napot meghaladó hiányzáskor minden esetben kérjük igazolni, hogy a gyermek egészséges (kivéve a szüneteket követő óvodakezdést, vagy előre bejelentett elutazást). Hasmenés, kiütések, egyéb furcsa tünetek után kötelező az orvosi igazolás. Ennek eldöntése az óvoda szakembereinek hatáskörébe tartozik, melyet az óvoda gyermekorvosával a Kormányhivatal szakembereivel konzultálva hoznak meg. Betegséget, lázas állapotot követően (főként, ha ezt az óvodában észleljük, és a kisgyermeket elkülönítjük, majd mihamarabb hazaküldjük) kizárólag „Egészséges, közösségbe mehet” igazolással vesszük át legközelebb a gyermeket.

 

 1. A szülőket terhelő fizetési kötelezettségek

Térítési díjak, egyéb kötelezettségek befizetése: minden hónap második keddi és szerdai napján a következő hónapra. Jóváírás a második hónapban. A késett befizetéseknél, késedelmi kamatot számolunk fel. Az érdi intézménynél befizetések minden hónap második csütörtöki napján vagy rendkívüli esetekben, előre meghirdetett (mailen küldött) más nap(okon) lehetséges.

 • Az óvodai foglalkozások, a szakértői véleményben megállapított sajátos nevelési szükséglet törvényben meghatározott egyéni fejlesztési óraszáma ingyenes.
 • Az ÓEGYMI, a szakértői véleményben ajánlott  fejlesztések közül,  csak a feltételeinek adott fejlesztéseket tudja biztosítani.
 • Az étkezés SNI tanuló esetében, normál étkezés igénybe vételekor, térítés mentes, külső (lovas terápia) terápiák, busz igénybevétele, egész napos szakellátás (gyógypedagógus, logopédus,  speciális mozgásterapeuták felügyelete, munkája), kirándulások továbbszámlázás, adomány – gyűjtés, önkormányzati támogatás formájában kerülnek rendezésre.
 • térítési díjak befizetése nyugta vagy számla ellenében történik
 • Térítési díjak visszafizetése: jóváírás formájában, vagy kiadási pénztárbizonylaton készpénzben.

Étkezés: napi háromszor történik, egyszer meleg étel az óvoda tálalókonyhájából a HACCP szigorúan ellenőrzött szabályzati rendszere szerint.

Szülő által hozott élelmet csak a szakorvosi diagnózissal rendelkező gyermeknek adunk. Az orvosi tájékoztatón fel kell tüntetni a diéta mikéntjét és határidejét, a kontroll időpontját.

Étkezés lemondása: minden nap 9 óráig a következő naptól, kizárólag az óvoda telefonszámán (06-1-207 3938), nyitvatartási időben, hétköznap 7-17 óra között, vagy személyesen az irodában.

Felhívjuk a Szülő figyelmét, arra a körülményre, hogy az intézményben speciális ételallergia miatti diétás étkezést igénybe vevő gyerekek esetében, az étkezés, hiányzás miatti többször előforduló, ill. sorozatos, le nem mondása, díjfizetést vonhat maga után, amelyet a fenntartó rendel el.

Tilalmak:

Élelmet, innivalót TILOS behozni az óvoda egész területére! Kivételek e szabály alól a születésnapok, névnapok, közös szülői – ÓEGYMI rendezvényekre  csak az olyan élelmiszer hozható be, amelyen az élelmiszert előállító cég pecsétje jól látható, az élelmiszer összetételét, lejáratát egyértelműen jelző ételt vehet át a pedagógus (de otthon készített élelmiszer ilyenkor sem hozható be).

 1. Kapcsolattartás

Külső partnerek: vizsgáló intézmények szakemberei, orvosok, pszichológusok, nyelvészek, főiskolai hallgatók

Társintézmények: óvodák, iskolák, önkormányzatok, szakértői bizottságok, adományozók, Országos Egészségbiztosítás Pénztár, Alapítványi és Magániskolák Egyesülete, Független Pedagógiai Intézet, Nevelési tanácsadók, Korai Fejlesztő Központ, ELTE Gyógypedagógiai Kar.

Kapcsolattartás szülők és szakemberek között:

 • szülői értekezlet: évente háromszor van: év elején, félévkor, júniusban új gyermekek és Szabadidős Nyári Táborban résztvevők számára az óvoda nyitvatartási idején kívül, este 18 órától (gyermekfelügyelet nincs)
 • szülőcsoportos előadások: megbeszélés szerint, alkalmanként (gyermekfelügyelet van)
 • csoportos fogadó órák: megbeszélés szerint, alkalmanként (gyermekfelügyelet van)
 • családi szombatok: ősszel és tavasszal
 • nyílt hét:
  • március –április: előre egyeztetve csoportonként, mind három EGYMI csoportban.
 • Egyéni megbeszélések: szakemberek fogadó órájában, kérjük a részvételi szándékot a szakemberek felé előre jelezni.
 • Nyílt ünnepeink: karácsony, anyák napja, évzáró-ballagás
 • Alkotó napok: 5 nevelés nélküli munkanap – gyermeket nem fogadunk
 • Interjúk, kérdőívek
 • Üzenő füzet: napi kapcsolattartás eszköze, amennyiben az óvoda pedagógusai hazaadják, másnap reggel aláírva kérjük a gyermekkel együtt a csoportszobába beadni. Felhívjuk a figyelmet az üzenetek napi szinten történő követésére, és azok szülői aláírással történő tudomásul vételére.
 • Információ áramlás biztosítása

Az óvoda titkár által e- mailen küldött eseményekre, információkra kérjük a feltétlen visszajelzést a Szülőtől.

 • Spirál füzet: hétvégén gyakorló, fejlesztő feladat (kiscsoport 1 db, középső-nagy-vegyes 2 db)
 • Családlátogatás: egyéni megbeszélés alapján, illetve csoportba kerüléskor
 • Faliújság: csoportonként
 • Internet, e-mail: befizetési tájékoztatás is ezen érkezik.

 A szülők a gyermekük fejlődéséről fogadóóra keretében kaphatnak tájékoztatást előre egyeztetett időpontban. Tájékoztatást az óvodapedagógus is kezdeményez minimum évi egy alkalommal.

A gyermekekről információt, pedagógiai véleményt kizárólag a vele foglalkozó pedagógus, a gyermekkel esetleg külön foglalkozó szakember (pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus) és az ÓEGYMI vezetője adhat.

 Óvodai nevelésünk során a pozitív megerősítésre törekszünk.

 1. A gyermekek jutalmazási, fegyelmezési elvei:
 • az arányosság elve (a cselekvés mértékével legyen arányos)
 • értelmezés elve (a tett és következménye közötti összefüggés értelmezése)
 • időzítés elve (a tett után közvetlenül)
 • következetesség elve
 • mérsékelt jutalom, vagy büntetés elve – biztosítani a fokozás lehetőségét
 • az adott cselekvés értékelésének elve (sosem a gyermeket magát minősítjük, hanem a viselkedését, erőfeszítését értékeljük)

A jutalmazás formái:

 • a dicséret különböző módjai (különböző bíztató metakommunikációs, kommunikációs technikák, amelyek a pozitív cselekedet megerősítésére irányulnak)
 • megbízatások adása, tevékenységbe való bevonás
 • a csoport számára kiemelkedő plusz élmények nyújtása, a csoport kedvelt elfoglaltságának biztosítása (kirándulás, óvodán kívüli játszótérre menés, mesélés, bábozás stb.)

Tárgyi jutalmazást az óvodában nem alkalmazunk. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor különböző rendezvényeken elismerésben részesülnek (pl. rajzpályázat, sportverseny, stb.) a díjazottak., ill. a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek speciális motiváló esetei.

Fegyelmező intézkedések:

 

Az óvodapedagógus, gyógypedagógus feladata, felelőssége a gyermekekkel megismertetni, elfogadtatni, azokat a viselkedési szokásokat, amelyek eltérnek az otthoniaktól, de teljesítésük elengedhetetlen a közösségi élet és tevékenység szempontjából.

Bevonjuk a gyermekeket a szabályok kialakításába, ha szükséges újabb szabályok megfogalmazásába.

 

A fegyelmezés lehetséges formái:

 • rosszalló tekintet (mimika, gesztus), figyelmeztetés a szabályra
 • határozott, kissé emeltebb hangon történő utasítás a helyes cselekvésre, magatartásra
 • balesetveszély, agresszió esetén a cselekvés folytatásának azonnali megakadályozása
 • időlegesen a gyermek kivonása egy-egy adott tevékenységből (maximum. 5-percre), ill. az adott tevékenységből más, óvónő által javasolt játékba irányítás

Szigorúan tilos olyan fegyelmezési módszerek alkalmazása, amely a gyermeket megalázó helyzetbe hozza, sérti személyiség jogait, emberi méltóságát.

Az óvodánkba járó gyermekek szüleitől kérjük:

 • gondoskodjon gyermeke megfelelő fejlődéséhez szükséges feltételek biztosításáról
 • az óvodai nevelés keretében folyó, a gyermek további életútját meghatározó foglalkozásokon biztosítsa részvételét
 • segítse elő gyermeke közösségbe való beilleszkedését, az óvoda rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását
 • a gyermekével foglalkozó óvodapedagógussal rendszeresen tartsa a kapcsolatot, kísérje figyelemmel a gyermeke fejlődését, és segítően támogassa azt
 • a sajátos nevelési igényű gyermekek szüleitől kérjük, hogy tegyék mindig lehetővé, hogy a gyermek a fejlesztő foglalkozásokon részt vegyen

Hatályos: 202009.01-től

 1. Kopp Miklósné ÓEGYMI igazgató sk.

 

 1. Záró rendelkezések

Beszélj Velem Alapítványi Óvoda Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény  házirendje visszavonásig hatályos, legkésőbb ekkor felül kell vizsgálni, a szükséges egyeztetéseket el kell végezni.

Beszélj Velem Alapítványi Óvoda Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény házirendjét a fenntartó általi jóváhagyását követő 5 napon belül az igazgató kihirdeti, ezzel egyidejűleg a korábbi házirend hatályát veszti.