BESZÉLJ VELEM ALAPÍTVÁNYI ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY
2022. szeptember 1.

A dokumentum elkészítése:
• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a
• A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján történt

1. Bevezetés:

Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy életkorának, képességeinek, személyiségének, adottságainak megfelelően részt vehessen az „egyetemes embernevelésben”.
A család, nevelői intézmény, szűkebb és tágabb környezet, a felnőttek feladata pedig a teljes körű lehetőségek biztosítása ehhez.
Intézményünk alapfeladata azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek a gyógypedagógiai csoportban megszervezett óvodai nevelése, akik az erre a célra létrehozott csoportokban eredményesebben foglalkoztathatóak.

1.1. A Házirend célja:
A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését, a nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a gyerekek közösségi életének megszervezését.

1.2.A Házirend hatálya:

Szabályai kiterjednek a székhelyen: az alapítvány fenntartásában lévő Óvodai Egységes Gyógypedagógiai Intézménnyel, a továbbiakban, ÓEGYMI, (1225 Budapest, Nagytétényi út 67 ) jogviszonyban álló minden személyre, gyermekre,az intézményhasználók teljes körére.
E szabályzat kiterjed a helyi Pedagógiai Program megvalósítását szolgáló óvoda területén, és az azokon kívül megtartandó programokra, tevékenységekre.

1.3. A Házirend elfogadása:
A Házirendet az intézményvezető készíti el, majd a Nevelőtestület döntési jóváhagyásával válik érvényessé. A Házirendet elfogadásakor, illetve módosításakor a Szülők számára ki kell hirdetni, meg kell ismertetni, hozzáférhetővé kell tenni. A házirendet nyilvánosságra kell hozni, és beiratkozáskor, illetve érdemi változás esetén át kell adni a szülőnek.

1.4. A Házirend tartalma:
Az ÓEGYMI házirendje tartalmazza a gyermeki és a szülői jogok és kötelessé́gek gyakorlásának módját, valamint az intézmény munkarendjével, pedagógiai munkájával kapcsolatos rendelkezéseket. Továbbá tartalmazza a gyermekek napirendjét, a foglalkozások rendjét, az óvoda helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei használatának, valamint az étkezési-hozzájárulási díj fizetés rendjét.

1.5.A Házirend érvényessége:
A házirend felülvizsgálata legalább kétévente szükségessé válik, még akkor is, ha erre nincs központi, illetve felsőbb rendelkezés. Az óvoda vezetőségének át kell tekintenie az éppen érvényes szabályzatot abból a szempontból, hogy megfelel-e a hatályos jogszabályi előírásoknak, érvényesülnek-e az előírásai, eleget tesz-e az intézmény által kitűzött szabályozási céloknak.

1.6. A házirend nyilvánossá tétele:
A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (szülőknek, valamint az óvoda alkalmazottainak) meg kell ismernie. A Házirendet a szülő beiratkozáskor megtekintheti nyomtatott formában és elektronikusan, a kapcsolattartásra megadott elérhetőségén rendelkezésére bocsájtjuk.

A házirend egy-egy példánya megtekinthető
1. a könyvtárban;
2. a nevelői szobában;
3. az intézmény vezetőjénél
4. az alapítvány által működtetett honlapon
A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az óvoda vezetőjétől, valamint az óvónőtől a szülői értekezleteken, fogadóórákon.

2. Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje
A gyermek óvodai felvételének feltételei a következők:

 • a szülők és óvodavezetés előzetes megbeszélése, az ÓEGYMI felvételi előjegyzési naplójába történő bejegyzéssel
 • a szülők felvételi tájékoztató szülői értekezleten való részvétele – itt megismerkednek az intézmény Szervezeti Szabályzati Rendszerével
 • a házirend megismerése
 • ehhez kapcsolódó szabályzatok elfogadása
 • részletes adatlap kitöltése
 •  az évkezdést megelőző térítési kötelezettségek rendezése
 • egy hetesnél nem régebbi orvosi igazolás arról, hogy a gyermek egészséges, közösségbe mehet
 • szakértői véleményben az intézmény legyen kijelölve (szeptember 30-ig)
 • a szobatisztaság hiánya nem kizáró ok, azonban a továbbhaladás feltétele, a szakemberekkel együttműködve a minél előbbi szobatisztaságra szoktatás
 • felvételi határozat átvétele
 • nyilatkozatok aláírása

3. A nevelési év rendje
A fenntartó döntési jogköre a heti és éves ÓEGYMI nyitvatartási idejének meghatározása
• A nevelési év – amennyiben a minisztérium másként nem rendelkezik – minden év szeptember 1-jétől, a következő év augusztus 31-ig tart.
• Az óvoda jelentős létszámcsökkenés esetén csoportösszevonással üzemel. Összevonáskor az optimális csoportlétszámot és a nevelés folyamatosságának biztosítását helyezzük előtérbe

Őszi szünetet nem tartunk.
Téli szünet: 2022.december 21., szerda az utolsó, 2023. január 3., kedd az első tanítási nap.
• Tavaszi szünet:2023. április 5., szerda az utolsó, április 12., szerda az első tanítási nap.
Nyári zárás:2023.06.19 – 07.03.; 2023.08.20 – 08.31.

Nyári tábor:

Július 03-tólaugusztus 20-ig, 7 héten át tart. Ekkor 7-17 óráig van nyitva az óvoda.  A gyermekek otthongondozási díjára (GYOD) és GYED-re jogosult szülők gyermekei napi 4 órában vehetik igénybe – 8 – 12 óráig. Programja és pontos ideje májusban kerül a szülők és érdeklődők kezébe.

Az óvoda szakmai és szervezeti feladatainak megoldására a törvény által biztosított nevelés nélküli munkanapok (évente 5 nap) időpontját és felhasználását az éves munkaterv tartalmazza, melyről szeptemberben tájékoztatást adunk. Ezeken a napokon az óvoda zárva tart.

3.1. Az óvoda heti rendje, napirendje
Az óvoda nyitva tartása: minden nap 7-17 óráig; Nyári tábor alatt: 7 – 17 óráig.
A bejárati ajtó beléptető rendszerét 7 órakor élesítjük és 17 órakor lekapcsoljuk, így 7 óra előtt és 17 óra után nincs lehetőség az épületbe való bejutásra.
A gyermekek beérkezése az óvodába: 8 óráig. Az esetleges késés okát be kell jelenteni az intézménynek.
A szülő (aki hozza) átöltözteti a gyermeket és a pedagógus „kezébe” adja át. Egyedül tilos beengedni a gyermeket az óvodába, illetve a helyiségekbe.
A bejárati ajtó beléptető rendszerét kizárólag csak a szülő, kísérő használhatja! (Kérjük, a gyerekek ne üssék be a kódot.)

A szülők (akik hozzák) a gyermeket nem léphetnek a csoportszobákba, a gyermeket a pedagógusnak kell átvennie. A szülők nem kísérhetik az óvoda egyéb helyiségeibe a gyermekeket. Fokozattan kell ügyelniük az óvoda területén a védőtávolság (másfél méter) betartására, a maszk viselésére és a folyamatos, szükségszerű kézfertőtlenítésre.

A beszoktatás időszak alatt a szülőt saját lábzsákról, esetleges váltóöltözetről, saját részre maszkról kell gondoskodjon. A beszoktatási időszak alatt a szülők csak a kijelölt óvodai területen tartózkodhatnak.

A napirend biztosítja a gyermek gazdag, változatos tevékenységét, az aktív és passzív pihenés életkornak és egyéni szükségletének megfelelő váltakozását.
Napirend:

 • 8.00 – 8.30 beszélgetés
 • 8.30 – 9.00 Reggeli Kör- napi motivációs fejlesztő beszélgetés – reggelizés
 • 9.00 – 9.30 csoportos fejlesztések
 • 9.30 – 12.00 egyéni – kiscsoportos- óvodai, egyéni foglalkozások, játék
 • 10.30 – 11.30 udvarhasználati idősáv
 • 11.45 – 12.30 ebéd
 • 12.30 – 13.00 tisztálkodás, fogmosás
 • 13.00 – 15.00 alvás, csendes pihenő
 • 15.00 – 17.00 uzsonna, játék, levegőzés

Udvarhasználati idősáv csoport szerinti pontásban kerül meghatározásra gyermeklétszámtól függően: 10:30- 11:30

3.2. Általános szabályok:
Beteg gyermek nem tartózkodhat az óvodában.
Az óvodában csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat! Beteg, megfázott, gyógyszert, láz- vagy köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó gyermek bevétele az óvodába a gyermek biztonságos gyógyulása és a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges. Ilyen esetben az óvónő lehetősége és kötelessége a gyermek átvételének megtagadása.
A járványhelyzetre való tekintettel gyermeket csak orvosi vagy szülői nyilatkozattal vehet át az óvónő.

Gyógyszert nem adunk be a gyermekeknek!
A csoportos óvónőnek nem feladata és kötelessége, hogy a gyermek gyógyulásához szükséges gyógyszert a szülőtől átvegye, a gyermeknek beadja! Otthonról beküldött gyógyszer beadása a nap folyamán az óvónők részéről tilos!
Gyógyszer beadás tilalma ellen kivételt képeznek azok az esetek, amelyekben a gyermek számára a rendszeresen szedett, orvosi előírás szerinti gyógyszer adható be, melyet lehetőség szerint mindig ugyanazok a felnőttek adagolnak. Ehhez szükséges egy szülői nyilatkozat/kérelem, amelyben meg kell jelölni a gyermek adatait, az állandó, krónikus betegséget, valamint meg kell nevezni a gyógyszert és annak adagolását is. A gyógyszer megfelelő mennyiségben való rendelkezésre állása és szavatosságának számontartás a kérelmező szülő felelőssége, feladata.
Kivételt képező esetek: az állandó, krónikus betegségek tüneteit enyhítő, ill. az életmentő gyógyszerek (pl. asztma pipa, allergia elleni gyógyszer, epilepsziás görcsöt oldó végbélkúp, stb.). E betegségekről részletes írásos tájékoztatót, szakorvosi véleményt, zárójelentést kérünk.
Allergia, asztma, epilepsziás megbetegedés esetén a Szülő saját felelősségére behozhatja a gyermek gyógy készítményét, beadása csak az intézményvezető engedélyével, meghatározott helyen tartva, ugyanaz a személy adja be. Ezen gyermekeknek célszerű a délutáni pihenés otthoni megoldása.
Rendkívül esetek:
Amennyiben a gyermek napközben belázasodik, hány, hasmenése, hasgörcse, illetve kötőhártya-gyulladása van, elviselhetetlen fog,- vagy fülfájása lenne, az óvónő köteles a szülőt telefonon értesíteni, a gyermeket elkülöníteni. A szülőnek a gyermeket a lehető legrövidebb idő alatt el kell vinnie az óvodából.
A járvány helyzetre való tekintettel, amennyiben a Nemzeti Népegészségügyi Központ 2020. évi a koronavírus járványra vonatkozó eljárásrendjében szereplő tünetegyüttes észlelése esetén az óvónő köteles a gyermeket azonnal elkülöníteni, a szülőt telefonon értesíteni. A gyermeket a lehető legrövidebb idő alatt el kell vinni az óvodából.
A fent hivatkozott tünetek: láz, köhögés, nehézlégzés, hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés zavara vagy hiánya, fejfájás, hidegrázás, izomfájdalom, fáradékonyság, hányás és/vagy hasmenés.
Az orvos felkereséséről a szülő gondoskodik. Ezután a gyerek csak orvosi igazolással jöhet újból óvodába. A lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermekek az óvodát teljes gyógyulásig nem látogathatják.

A járványügyi helyzetre való tekintettel az intézmény fenntartója és vezetője megtilthatja az intézménybe való belépést szülő és/ vagy gyermek/gyermekek számára, amelyről külön értesítést küld részletes indoklással.
Az óvónő, gyógypedagógus teendője baleset, vagy napközben megbetegedő gyerek esetén:
A gyermeket haladéktalanul el kell látni, miközben a csoportja felügyeletét meg kell szerveznie. A baleset súlyosságától függően, illetve eszméletvesztés, lázgörcs esetén orvosról kell gondoskodni (mentő, orvos kihívása, elszállítása orvoshoz). A Szülőt minden esetben értesíteni kell!
Fertőző betegség (rubeola, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, tetű…) esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van. Az óvoda a bejelentést követően mérlegel, és szükség esetén jelez a BFKH Népegészségügyi Osztálya és a gyermekorvos felé, és fertőtlenítő takarítást végez.
A fenti meghatározások a BFKH Népegészségügyi Osztálya közleményeire, a nemzeti köznevelésről szóló. 2011. évi CXC. törvény 25.§-ára, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 5.§-ára figyelemmel készültek.
Külső terápiák alóli felmentés – melyek pedagógiai programunk kötelező elemei gyermekeink számára. Órarendbe beépített fejlesztések: terápiás lovaglás.
Jelentkezni lehet külön foglalkozásra: BHRG, szenzomotoros integrációs mozgásfejlesztés, zeneterápia , terápiás lovaglás .

A járványügyi intézkedések figyelembevételével kerülnek megszervezésre a külön foglalkozások, azokra való jelentkezés folyamatos.

A gyermek jelét (vagy nevét) kötelező minden ruhájába, cipőjébe jól láthatóan belerajzolni (beleírni.)

A gyermekeknek játékot nem szabad behozni az intézménybe! Kivétel, ha szakember kéri.

Kérjük, mindig az évszaknak és az időjárásnak megfelelő ruhát adjanak a gyermekre, és kellő mennyiségű váltás ruhát biztosítsanak a szekrényekben.

A csoportban felnőttnek történő átadás előtt kérjük minden esetben öltöztessék át gyermeküket!

A mozgásterápiákhoz mindig külön tornafelszerelés szükséges tornazsákba elkülönítve.

Gondoskodjanak a gyermekeknek kinti, udvari játszóruháról és megfelelő mennyiségű váltóruháról is.

A gyermekek elvitele az óvodából: csak a szülőnek és az általa írásban megjelölt személynek adható át a gyermek 15 óra után. Amennyiben ebéd után szeretnék elvinni a kicsit, az előzetes megbeszélés szerint 13 óráig érte kell jönni, mert utána lefektetjük, a távműködtetésű ajtókat zárva tartjuk, illetéktelen nem léphet az óvoda területére. A szülő (aki elviszi) csak a kicsiket felügyelő szakember „kezéből” veheti át a gyermeket! A szülő (aki elviszi) nem léphet a csoportszobába!

17 órakor a szülőknek és a gyermekeknek el kell hagyniuk az óvoda területét. Ellenkező esetben akadályozzák a Kormányhivatal és más hivatalos szervek által kiadott – az intézmény számára kötelező – higiéniai szabályok betartását. Ezek elmulasztása nagyon komoly anyagi büntetést von maga után.

Amennyiben a szülő előre jelzi nyitva tartás előtti és utáni érkezését – rendszeresség esetén igazolással rendelkezik – külön díjazásért igazodunk hosszú munkarendjéhez

4. A beiskolázás rendje

4.1. Megszűnik az óvodai elhelyezés ha

 • a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján
 • a szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad, a bejelentésben megjelölt napon
 • a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján
 • a gyermeket nem vették fel az iskolába, annak a nevelési évnek az utolsó napján, amelyben a nyolcadik életévét betölti

 

4.2. Beiskolázás eljárásrendje

Az óvoda a tanköteles életkorba lépéskor, a gyermek fejlettségével kapcsolatban:

 • Igazolja, hogy a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget.
 • Javasolja a gyermek részvételét további egy évig óvodai nevelésben a +nevelési év szeptemberében
 • Javasolja részvételét a Nevelési Tanácsadó vizsgálatán.
 • Javasolja a Szakértői Bizottság kontroll vizsgálatát.

Az „Óvodai szakvélemény” – egyeztetése a szülővel minden esetben megtörténik.

Szakértői Bizottság szakvéleménye  a sajátos nevelési igényű gyermek esetében a megfelelő iskola típus kiválasztásához szükséges.

A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettségét, legkorábban abban a naptári évben, amelyben a 6. életévét augusztus 31. napjáig betölti megkezdi a tankötelezettség teljesítését. 

5. A gyermekek távolmaradásával kapcsolatos szabályok

A mulasztást igazoltnak tekintjük, ha a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek és/vagy vezetőnek (06-1-207-3938; 06-30-229-2410 (titkárság); 06-30-083-9566 (Kipp-Kopp intézményvezető); 06-30-970-5085(dr. Kopp Miklósné), hogy gyermekét nem viszi óvodába hiányzást megelőző nap 9. óráig.

A kötelező óvodáztatás miatt már 3 éves kor felett is kötelező a mulasztás orvosi igazolása, nem elegendő az „Egészséges, közösségbe mehet” papír. Három napot meghaladó hiányzáskor minden esetben kérjük igazolni, hogy a gyermek egészséges (kivéve a szüneteket követő óvodakezdést, vagy előre bejelentett elutazást). Hasmenés, kiütések, egyéb furcsa tünetek után kötelező az orvosi igazolás. Ennek eldöntése az óvoda szakembereinek hatáskörébe tartozik.Döntésüket az óvoda gyermekorvosával a Kormányhivatal szakembereivel konzultálva hozzák meg. Betegséget, lázas állapotot követően (főként, ha ezt az óvodában észleljük, és a kisgyermeket hazaküldjük) kizárólag „Egészséges, közösségbe mehet” igazolással vesszük át legközelebb a gyermeket.

Rendkívüli esetek:

Amennyiben a gyermek napközben belázasodik, hány, hasmenése, hasgörcse, illetve kötőhártya-gyulladása van, elviselhetetlen fog,- vagy fülfájása lenne, az óvónő köteles a szülőt telefonon értesíteni, a gyermeket elkülöníteni.A szülőnek a gyermeket a lehető legrövidebb idő alatt el kell vinnie az óvodából.

Amennyiben a gyermeknél rendkívüli (pl. allergiás tünetek) tüneteket észlelünk, azonnal mentőt hívunk és utána értesítjük a szülőt.

A járvány helyzetre való tekintettel, amennyiben a Nemzeti Népegészségügyi Központ 2020. évi a koronavírus járványra vonatkozó eljárásrendjében szereplő tünetegyüttes észlelése esetén az óvónő köteles a gyermeket azonnal elkülöníteni, a szülőt telefonon értesíteni. A gyermeket a lehető legrövidebb idő alatt el kell vinni az óvodából.

A fent hivatkozott tünetek: láz, köhögés, nehézlégzés, hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés zavara vagy hiánya, fejfájás, hidegrázás, izomfájdalom, fáradékonyság, hányás és/vagy hasmenés.

Az orvos felkereséséről a szülő gondoskodik. Ezután a gyerek csak orvosi igazolással jöhet újból óvodába. A lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermekek az óvodát teljes gyógyulásig nem látogathatják.

A járványügyi helyzetre való tekintettel az intézmény fenntartója és vezetője megtilthatja az intézménybe való belépést szülő és/ vagy gyermek/gyermekek számára, amelyről külön értesítést küld részletes indoklással.

Az óvodából való távolmaradás igazolatlannak minősül, ha a szülő gyermeke óvodából való távolmaradását nem igazolja.

Az intézményvezető két alkalommal írásban figyelmezteti a szülőt.

10 napnál több igazolatlan mulasztás esetén az intézményvezető értesíti a lakóhely szerint illetékes jegyzőt, valamint a gyermekjóléti szolgálatot.

6. A szülőket terhelő fizetési kötelezettségek

Térítési díjak, egyéb kötelezettségek befizetése:

 • Térítési díjak, egyéb kötelezettségek befizetése: minden hónap második keddi és szerdai napján a következő hónapra. Jóváírás a második hónapban. A késett befizetéseknél, késedelmi kamatot számolunk fel.
 • Az óvodai foglalkozások, a szakértői véleményben megállapított sajátos nevelési szükséglet törvényben meghatározott egyéni fejlesztési óraszáma ingyenes.
 • Az étkezés, külső (HRG, gyógylovaglás) terápiák – szakkörök, busz igénybevétele, egész napos szakellátás (gyógypedagógus, logopédus, konduktor, speciális mozgásterapeuták felügyelete, munkája.), kirándulások továbbszámlázás, adomány – gyűjtés, önkormányzati támogatás formájában kerülnek rendezésre.
 • térítési díjak egyénre szabottan kerülnek kiszámlázásra az önkormányzati támogatások figyelembe vételével külön szerződés formájában
 • éves regisztrációs díj

Étkezés: napi háromszor történik, egyszer meleg étel az óvoda tálalókonyhájából a HACCP szigorúan ellenőrzött szabályzati rendszere szerint.

Szülő által hozott élelmet csak a szakorvosi diagnózissal rendelkező gyermeknek adunk. Az orvosi tájékoztatón fel kell tüntetni a diéta mikéntjét és határidejét, a kontroll időpontját.

Étkezés lemondása: minden nap 9 óráig a következő naptól, kizárólag az óvoda telefonszámán (06-1-2073938) – 06-30-229-2410 (titkárság) nyitvatartási időben, hétköznap 7-17 óra között, vagy személyesen az irodában.

Ingyenes étkezéstigazoló dokumentumot az első befizetésnél kérjük hozzák magukkal:

2022.augusztus 30 KEDD 14-17 óráig

2022.augusztus 31 SZERDA 7-10 óráig

PÓTBEFIZETÉS: 2022. szeptember 6. KEDD 14-17 óráig

Élelmet, innivalót TILOS behozni az óvoda egész területére! Kivételek e szabály alól a születésnapok, névnapok, közös szülői – óvodai rendezvények (de otthon készített élelmiszer ilyenkor sem hozható be).

7. Kapcsolattartás
Külső partnerek: vizsgáló intézmények szakemberei, orvosok, pszichológusok, nyelvészek, főiskolai hallgatók

Társintézmények: óvodák, iskolák, önkormányzatok, szakértői bizottságok, adományozók, Országos Egészségbiztosítás Pénztár, Alapítványi és Magániskolák Egyesülete, Független Pedagógiai Intézet, Nevelési tanácsadók, Korai Fejlesztő Központ, ELTE Gyógypedagógiai Kar.

Kapcsolattartás szülők és szakemberek között:

• Szülői értekezlet: évente háromszor év elején, félévkor, júniusban új gyermekek és Szabadidős Nyári Táborban résztvevők számára
• Szülőcsoportos előadások: megbeszélés szerint, alkalmanként (gyermekfelügyelet van)
• csoportos fogadó órák: megbeszélés szerint, alkalmanként (gyermekfelügyelet van)
• családi szombatok: ősszel és tavasszal
• nyílt hét:

 • február – nagycsoport;
 • március – kiscsoport;
 • április – középső csoport

• Egyéni megbeszélések: szakemberek fogadó órájában, kérjük a részvételi szándékot a szakemberek felé előre jelezni.
• Nyílt ünnepeink: karácsony, anyák napja, évzáró-ballagás
• Alkotó napok: 5 nevelés nélküli munkanap – gyermeket nem fogadunk.
• Interjúk, kérdőívek.
• Üzenő füzet: napi kapcsolattartás eszköze, amennyiben az óvoda pedagógusai hazaadják, másnap reggel aláírva kérjük a gyermekkel együtt a csoportszobába beadni.
• Spirál füzet: hétvégén gyakorló, fejlesztő feladat (kiscsoport 1 db, középső-nagy-vegyes 2 db)
• Családlátogatás: egyéni megbeszélés alapján, illetve csoportba kerüléskor
• Faliújság: csoportonként
• Internet, e-mail: befizetési tájékoztatás is ezen érkezik

A szülők a gyermekük fejlődéséről fogadóóra keretében kaphatnak tájékoztatást előre egyeztetett időpontban. Tájékoztatást az óvodapedagógus is kezdeményez minimum évi egy alkalommal.
A gyermekekről információt, pedagógiai véleményt kizárólag a vele foglalkozó pedagógus, a gyermekkel esetleg külön foglalkozó szakember (pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus) és az ÓEGYMI vezetője adhat.
Óvodai nevelésünk során a pozitív megerősítésre törekszünk.

8. A gyermekek jutalmazási, fegyelmezési elvei:
• az arányosság elve (a cselekvés mértékével legyen arányos)
• értelmezés elve (a tett és következménye közötti összefüggés értelmezése)
• időzítés elve (a tett után közvetlenül)
• következetesség elve
• mérsékelt jutalom, vagy büntetés elve – biztosítani a fokozás lehetőségét
• az adott cselekvés értékelésének elve (sosem a gyermeket magát minősítjük, hanem a viselkedését, erőfeszítését értékeljük)

A jutalmazás formái:

• a dicséret különböző módjai (különböző bíztató metakommunikációs, kommunikációs technikák, amelyek a pozitív cselekedet megerősítésére irányulnak)
• megbízatások adása, tevékenységbe való bevonás
• Tárgyi jutalmazást alkalmazunk. Pedagógiai folyamatok indokolt megerősítéseként.

Fegyelmező intézkedések:

Az óvodapedagógus, gyógypedagógus feladata, felelőssége a gyermekekkel megismertetni, elfogadtatni, azokat a viselkedési szokásokat, amelyek eltérnek az otthoniaktól, de teljesítésük elengedhetetlen a közösségi élet és tevékenység szempontjából.
Bevonjuk a gyermekeket a szabályok kialakításába, ha szükséges újabb szabályok megfogalmazásába.

A fegyelmezés lehetséges formái:
• rosszalló tekintet (mimika, gesztus), figyelmeztetés a szabályra
• balesetveszély, agresszió esetén a cselekvés folytatásának azonnali megakadályozása
• időlegesen a gyermek kivonása egy-egy adott tevékenységből (maximum. 5-percre), ill. az adott tevékenységből más, óvónő által javasolt játékba irányítás

Az óvodánkba járó gyermekek szüleitől kérjük:
• gondoskodjon gyermeke megfelelő fejlődéséhez szükséges feltételek biztosításáról
• az óvodai nevelés keretében folyó, a gyermek további életútját meghatározó foglalkozásokon biztosítsa részvételét
• segítse elő gyermeke közösségbe való beilleszkedését, az óvoda rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását
• a gyermekével foglalkozó óvodapedagógussal rendszeresen tartsa a kapcsolatot, kísérje figyelemmel a gyermeke fejlődését, és segítően támogassa azt
• a sajátos nevelési igényű gyermekek szüleitől kérjük, hogy tegyék mindig lehetővé, hogy a gyermek a fejlesztő foglalkozásokon részt vegyen

9. A Beszélj Velem Alapítványi ÓEGYMI által biztosított speciális szakellátást igénybe vevő gyermekekre, a szülőkre és a szakemberekre vonatkozó jogok

Jogok:

A gyermek joga, hogy:
• igénybe vegye a szakértői véleményben előírt és a Köznevelési Törvény által meghatározott órakeret által biztosított ingyenes fejlesztő foglalkozásokat, valamint térítéses szolgáltatásokat.
• használja az eszközöket és a helyiségeket
• személyiségét, emberi méltóságát, és jogait tiszteletben tartsák
• adottságainak, képességeinek, egészségi állapotának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön
• az őt érintő kérdésekről az órákon, vagy azon kívül megfelelő tájékoztatást kapjon

A szülők, kísérők joga, hogy:
• a terápiás órát a szülő, külső szakember előzetes egyeztetés után megtekintheti
• a szülőket a gyermek haladásáról a pedagógus szóban tájékoztatja.
• kérésre írásban véleményt kaphat.
• a szülők szóban vagy írásban, közvetlenül fordulhatnak kérdéseikkel, javaslataikkal, véleményükkel az intézmény vezetőjéhez, az adott ügyben érintett gyermek szakembereihez.

A szakemberek joga, hogy
• személyét megbecsüljék és személyiségi jogait, szakmai tudását, hozzáértését tiszteletben tartsák
• joga, hogy hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez
• oktató – nevelő munkáját, tevékenységét értékeljék, elismerjék
• szakmai ismereteit és tudását külső és belső továbbképzésen gyarapítsa

10. A gyermekek, a szülők és a szakemberek kötelességei

Kötelességek:

A gyermekek kötelessége, hogy:
• részt vegyen a választott foglalkozásokon
• megfelelő felszereléssel jelenjen meg
• a kijelölt helyiségekben váltócipőt viseljen
• megtartsa a foglalkozáshoz tartozó helyiségek, eszközök használati rendjét, óvja épségüket
• megismerje és betartsa saját és társai testi épségére vonatkozó előírásokat
• tiszteletben tartsa a társai és a vele foglalkozó felnőttek emberi méltóságát és jogait

A szülők,kísérők kötelessége, hogy:
• az intézményben felügyelet nélkül gyermek/tanuló nem tartózkodhat, a szülő kötelessége ezt a felügyeletet ellátni
• a szülő köteles gondoskodni arról, hogy gyermeke a megfelelő időpontban és felszereléssel megjelenjen a foglalkozásokon
• betegség esetén a megbetegedés napján reggel a szülő telefonon vagy más módon értesítse az intézményt

A szakemberek kötelessége, hogy:
• a gyermekek állapotára utaló adatokat az intézményen kívül csak a szülővel oszthatja meg, ill. annak beleegyezésével más szakemberekkel
• az ellátás rendje az óvodai nevelési év rendjéhez illeszkedjen
• a foglalkozás előtt legalább 5 perccel meg kell érkeznie
• hiányzása esetén, erről legalább 24 órával előtte kell értesítenie megfelelő felettesét, ha lehetséges a szülőket is
• a dokumentációt csak az intézményen belül használhatja, azt magával el nem viheti
• a használt helyiségek, eszközök biztonságáért, rendjéért felelős

A Beszélj Velem Alapítványi ÓEGYMI munkarendje, amelyben a szakellátást biztosítja:

• a székhelyen munkanapokon reggel munkarendjéhez igazodik, melyet az aktuális félévi órarend tartalmaz. A foglalkozások időtartama 45 perc, a terápiától függően órabontás is lehetséges
• az órák között max.15 perc szünetet tartunk
• az intézményben felügyelet nélkül gyermek nem tartózkodhat
• a foglalkozásokat szülő, külső szakember előzetes egyeztetés után megtekintheti

A hiányzásokról való rendelkezések
• a foglalkozásokról való távolmaradást igazolni kell
• betegség esetén a megbetegedést minél hamarabb, de legkésőbb a foglalkozások reggelén 9- óráig a szülő telefonon, vagy személyesen értesíteni köteles a szakszolgálatot.

A gyermekek értékelése:
• a gyermekek foglalkozásokon történő jelenlétét, ill. fejlődését dokumentálni kell.
• fejlődésüket félévkor és év végén szöveges értékeléstörténik.

A mulasztás következményei
• több, egymást követő igazolatlan hiányzás esetén felszólítják a szülőt, hogy gondoskodjék arról, hogy gyermeke rendszeresen vegyen részt a foglalkozásokon

Köszönjük, hogy házirendünk betartásával Ön is hozzájárul a gyermekek biztonságához és az óvoda zavartalan és biztonságos működéséhez!

Bármilyen kérdés, kérés esetén ide várjuk a üzeneteket.

A visszahívási igényt  is itt jelezheti!